Monitor Prawniczy 2013/18

 • Aktualności
  • Nieprawomocny wyrok sądu jako informacja publiczna
  • Uwzględnienie skargi pauliańskiej a wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości
  • Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenia prawa kartelowego
  • Nieuczciwe praktyki handlowe
  • Reklama
 • Artykuły
  • Aspekt terytorialny obowiązku rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego
  • Kompetencje sądu krajowego do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym w postępowaniu cywilnym
  • Los hipoteki w przypadku połączenia się poręczyciela z dłużnikiem głównym
  • Sprawozdanie z polsko-niemieckiej konferencji "Narodowy, Międzynarodowy i Globalny System Wartości Praw podstawowych"
  • Rodzeństwo przyrodnie jako spadkobiercy ustawowi
  • Udział tego samego sędziego w rozpoznawaniu danej sprawy w różnych fazach postępowania a gwarancja bezstronności sądu
  • Bankowy wzorzec umowny doręczenia oświadczeń banku - Wyrok SN z 14.12.2012 r., I CSK 350/12
  • Powaga rzeczy osądzonej - współwłasność nieruchomości - Postanowienie SN z 20.12.2012 r., IV CSK 210/12
  • Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej - Wyrok SN z 7.2.2013 r., II CSK 300/12
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - użytkowanie - Postanowienie SN z 24.1.2013 r., V CSK 549/11
  • Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. - badanie zgodności z ustawą - Wyrok SN z 12.10.2012 r., IV CSK 186/12