Monitor Prawniczy 2013/19

 • Aktualności
  • Wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  • Zasady doręczania pism pełnomocnikowi strony w postępowaniu podatkowym a wypowiedzenie pełnomocnictwa
  • Zakres stosowania rozporządzenia Nr 44/2001
  • Swoboda świadczenia usług medycznych
 • Artykuły
  • Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w unijnym prawie konkurencji
  • Sankcje w prawie cywilnym - zarys problemu
  • Zwołanie walnego zgromadzenia w spółdzielni, której najwyższym organem jest zebranie przedstawicieli - uwagi na tle nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Zakres podmiotowy wyłączenia notariusza podczas dokonywania czynności "z osobami bliskimi"
  • Brak zdolności sądowej syndyka nieposiadającego licencji
  • Jeszcze o obowiązku informacyjnym lekarza
  • Zarząd nieruchomością bez umocowania a odpowiedzialność za brak zapewnienia lokalu socjalnego
  • Hipoteka przymusowa - ubezpieczenia społeczne
   • Postanowienie SN z 9.1.2013 r., III CSK 69/12
  • Internet - ochrona dóbr osobistych
   • Wyrok SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12
  • Małżeńska wspólność ustawowa - nierówne udziały w majątku
   • Postanowienie SN z 19.12.2012 r., II CSK 259/12
  • Wniosek o wykup nieruchomości od gminy - wysokość wynagrodzenia
   • Wyrok SN z 15.2.2013 r., I CSK 305/12
  • Wyłączenie sędziego biorącego udział w rozpoznaniu apelacji
   • Postanowienie SN z 20.2.2013 r., III CSK 169/12