Monitor Prawniczy 2013/21

 • Aktualności
  • Prawa pasażerów w przypadku opóźnienia pociągu
  • Jurysdykcja w przypadku naruszenia praw autorskich
  • Uprawnienia konsumenta
  • Warunki wniesienia skargi na bezczynność organu administracji
  • Podatkowe konsekwencje przekazywania środków pieniężnych między konkubentami
  • "Metody efektywnego kształtowania systemów compliance" - konferencja
  • Błędne pouczenie pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
  • Hipoteka przymusowa
 • Artykuły
  • Nieznośna asymetria systemu
  • Obligatoryjny udział obrońcy na posiedzeniu w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego
  • Zasady stosowania art. 5 Kodeksu cywilnego
  • Doręczenia przedsiębiorcom indywidualnym w postępowaniu cywilnym
  • Zwykłe koszty utrzymania przy umowie użyczenia lokalu mieszkalnego
  • Uchwały zebrania przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych - zaskarżenie
  • Prywatyzacja - kara umowna za niedochowanie wielkości zatrudnienia
  • Zaprzeczenia ojcostwa - powaga rzeczy osądzonej
  • Powództwo o ustalenie - interes prawny
  • Wykonywanie orzeczeń w sprawie o odbieranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora zawodowego rodzinnego