Monitor Prawniczy 2017/09

 • Aktualności
  • Zwrot kosztów obrony przed egzekucją
  • Gmina jako adresat wniosku o ustanowienie służebności przesyłu
  • Zwrot dotacji w trybie administracyjnym i na drodze sądowej
  • Kara za naruszenie przepisów o transporcie drogowym a śmierć ukaranego
  • Doręczenie zastępcze na gruncie KPA
  • Poświadczenie pełnomocnictwa w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • Parkowanie w strefie płatnego parkowania bez podawania numeru rejestracyjnego pojazdu
  • Legitymacja do zaskarżenia wpisu spółdzielni mieszkaniowej do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Czyn nieuczciwej konkurencji a pozycja przedsiębiorca na rynku
  • Publiczne udostępnianie
  • Dyskryminacja ze względu na religię
  • Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i zobowiązań alimentacyjnych
 • Artykuły
  • Kierunki ostatnich zmian w prawie karnym skarbowym (2016/2017)
  • pozytywy oraz trudności nieodpłatnej pomocy prawnej - próba oceny
  • Problematyka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w znowelizowanym stanie prawnym
  • Zasady postępowania egzekucyjnego w świetle orzecznictwa ETPCz w Strasburgu
  • Forma pełnomocnictwa do głosowania na zebraniu ogółu właścicieli lokali
  • Rezygnacja członka zarządu sp. z o.o. ze sprawowanej funkcji