Monitor Prawniczy 2017/16

 • Aktualności
  • Ustanowienie służebności przesyłu według aktualnego przebiegu istniejących urządzeń przesyłowych
  • Rzecznik patentowy pełnomocnikiem w sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • Przekazanie wspólnikowi majątku pozostałego po likwidacji spółki nie jest przychodem likwidowanego podmiotu
  • Opłaty egzekucyjne a VAT
  • Warunki zwolnieni z opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych
  • Wymiana chronionych plików bez zezwolenia podmiotu praw autorskich
  • ADR w sporach konsumenckich
  • Nazwy handlowe
  • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Artykuły
  • Konstytucja i poezja
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. II)
  • Zmiana Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych szansą na powstanie globalnego instrumentu ochrony danych
  • Instytucje przedłużenia ważności wadium oraz przedłużenia terminu związania ofertą
  • Odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania przypisane w planie podziału - uwagi na tle brzmienia art. 546 par. 1 KSH
  • Proporcjonalne zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą