Monitor Prawniczy 2017/21

 • Aktualności
  • Skarga na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu dyscyplinarnym
  • Spór kompetencyjny pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a Komisją reprywatyzacyjną
  • Zakresowa niekonstytucyjność art. 778 KPC
  • Ryzyko kursowe w całości obciążające konsumenta
  • Uznawanie kwalifikacji zawodowych
  • Uwzględnienie wcześniejszego wyroku w postępowaniu karnym
 • Artykuły
  • Nowe zasady dochodzenia naprawienia szkody antymonopolowej w świetle ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
  • Najem instytucjonalny lokali mieszkalnych
  • Wybór członków organów spółek z udziałem państwa
  • Dzierżawa urządzeń przesyłowych a możliwość ustanowienia służebności przesyłu
  • Charakter prawny typowej umowy o kredyt denominowany do waluty innej niż waluta polska (cz. I)