Serwis Prawno-Pracowniczy 2017/08

 • Drukuj

 • Dokumentacja Kadrowa w 2017 r.
  • Dokumentacja kadrowa w 2017 r. - jak ją prowadzić bez błędów
  • Język polski w dokumentacji pracowniczej
  • Ochrona danych osobowych
  • Przepisy wewnątrzzakładowe
  • Regulamin pracy
  • Regulamin wynagradzania
  • Obwieszczenie o systemach czasu pracy
  • Informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
 • Akta Osobowe
 • Zatrudnienie Pracownika
  • Kwestionariusz osobowy
  • Badania lekarskie
  • Szkolenie wstępne bhp
  • Zakres obowiązków pracownika
  • Zapoznanie z regulaminem pracy i wynagradzania
 • Przebieg Zatrudnienia
  • Zawarcie umowy o pracę
  • Informacja o warunkach zatrudnienia
  • Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
  • Wspólna odpowiedzialność materialna
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  • Okresowe szkolenia bhp
  • Dokumentacja płacowa
  • Ewidencja czasu pracy
  • Ruchomy czas pracy
  • Wyjścia prywatne
  • Potwierdzenie obecności w pracy
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Kary porządkowe
  • Ewidencja odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • Zakończenie Zatrudnienia
  • Wypowiedzenie umowy o pracę
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  • Wygaśnięcie stosunku pracy
  • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  • Świadectwo pracy
 • Obowiązki Pracodawcy w Zakresie Ubezpieczeń Społecznych Wobec Pracowników
  • Dokumenty zgłoszeniowe
  • Dokumenty do wyrejestrowania lub zmiany/korekty danych
  • Obowiązek informacyjny płatnika wobec pracownika
  • Obowiązek informacyjny płatnika wobec ZUS
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem - wybór