Serwis Prawno-Pracowniczy 2017/21

 • Aktualności
  • Zmiany w przyznawaniu policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
  • Możliwość skrócenia okresu pracy zawodowej na stanowisku kierownika urzędu lub jednostki
  • Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie oraz ryczałt za czyszczenie chemiczne dla inspekcji Transportu Drogowego
  • Zmiany w trybie rozliczania składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS
  • Zmiany w wynagrodzeniach kuratorów i aplikantów kuratorskich
  • Wzrost wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia
 • O tym się mówi
  • Zatrudnianie pracowników samorządowych na stanowiskach asystentów i doradców będzie niedopuszczalne
 • Temat miesiąca
  • Jeden przelew do ZUS - skutki dla przedsiębiorców
 • Prawo pracy
  • Czy kserokopię aktu urodzenia martwego dziecka trzeba przechowywać w aktach osobowych
  • Czy po ustaniu stosunku pracy można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji
  • Na jakich warunkach pracodawca może dochodzić roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Jaki jest wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na etacie naukowym
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika ustalone w walucie obcej
  • Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w razie zmiany zasad wynagradzania
  • Co zmieni się od 1 stycznia 2018 r. w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych
  • Czy z powodu zmiany czasu letniego na zimowy przysługuje rekompensata za dodatkową godzinę
 • ZUS
  • Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2018 r.
  • Nowe wnioski do zasiłku opiekuńczego
  • Czy praca kierowcy autobusu szkolnego uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę lub na emeryturę pomostową
  • Jakie należności uwzględniać w podstawie składkowej pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
  • Czy należy uzupełnić ilość dni pobytu w szpitalu w zaświadczeniu lekarskim wydanym z tytułu opieki nad dzieckiem
 • Bezpieczna praca
  • Jaka może być minimalna temperatura w biurze
  • Czy od bonów na posiłki profilaktyczne pobiera się zaliczkę na podatek
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Czy na wniosek pracownika niepełnosprawnego można udzielić mu dodatkowego urlopu wypoczynkowego w częściach
 • Z wokandy
  • Czy jednorazowa nieobecność w pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowym uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • Działalność socjalna
  • Czy pracodawca może samodzielnie zmienić regulamin zfśs
  • Ile razy w ciągu roku pracownik może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku ze środków zfśs
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę
  • Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy
 • O to pytają kadrowi
  • Czy odprawa emerytalna może być wypłacona kilka razy
  • Czy pracownica na urlopie macierzyńskim ma prawo do urlopu okolicznościowego
  • Kiedy pracodawca nie musi zawierać z pracownikiem umowy szkoleniowej
  • Jak liczyć 3 miesiące, po których pracownicy w ciąży należy przedłużyć umowę na czas określony
 • Vedemecum kadrowego
  • Kiedy można stosować umowę o dzieło według najnowszego orzecznictwa sądowego
 • Płace i rozliczenia
  • Jak zorganizować święta w firmie i jak korzystnie je sfinansować