Aktualności BHP 2017/08-09

 • Nowości
  • Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej (1)
   W dniu 5 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczące finansowania działań ochrony przeciwpożarowej, wprowadzone ustawą z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1169).
  • Jednolity tekst rozporządzenia ws. NDSiN czynników szkodliwych dla zdrowia (2)
   W dniu 7 lipca 2017 r. został opublikowany nowy jednolity tekst rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1348).
  • Apel o bezpieczeństwo podczas prac na roli (3)
   Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi czas odpoczynku dla dzieci. Wiele z nich okres letni spędzi na wsi. Dlatego należy pamiętać, by zadbać o ich bezpieczeństwo.
 • Warunki pracy
  • Ekwiwalent za własną odzież roboczą (4)
   Coraz więcej pracodawców wprowadza w swoich firmach odzież z nadrukiem logo firmy identyfikującą pracownika. Szczególnie zasadne jest to w przypadku firm usługowych, np. sklepów czy firm kurierskich. W takim przypadku rodzi się jednak pytanie, czy odzież ta (koszulka/ubranie z logo firmy), w której pracuje np. kasjer, może być częściowo lub w całości finansowana przez pracownika. Jak finansować taką odzież?
  • Szkolenie bhp pracownika młodocianego (5)
   Czy pracownik młodociany zatrudniony w warsztacie samochodowym na podstawie umowy o pracę na okres 3 lat w celu przyuczenia do zawodu, uczący się jednocześnie w szkole zawodowej, powinien odbyć tylko szkolenie wstępne czy również okresowe?
  • Niezapewnienie bezpieczeństwa i higieny w pracy jako naruszenie dóbr osobistych pracownika (5)
   Powierzenie przez pracodawcę wykonywania czynności w zagrzybionym i stęchłym środowisku (sali dydaktycznej) może być traktowane jako przejaw naruszenia dóbr osobistych pracownika (nauczyciela akademickiego) oraz stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niemajątkową. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III PK 37/16.
  • Szkolenia alpinistyczne dla pracowników wykonujących pracę na wysokości (6)
   Kiedy należy wykonać szkolenia alpinistyczne pracowników wykonujących pracę na wysokości? Czy wystarczy, by pracownik pracujący na wysokości powyżej 5 m posiadał badania lekarskie do pracy powyżej 3 m i odpowiednie szkolenie bhp?
  • Szkolenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 m (6)
   Czy pracodawca jest zobligowany skierować pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy powyżej 3 m na specjalistyczne szkolenie?
  • Obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych maszyn i urządzeń (7)
   Jeśli w instrukcji obsługi maszyny nie określono obowiązkowych przeglądów okresowych, to czy podlegają one takim przeglądom?
  • Wymagania dla taboretów, schodków do pracy na podwyższeniu (7)
   Jakie wymagania powinny spełniać przenośne małe drabinki, schodki, taborety itp. o powierzchni roboczej poniżej 1 m od podłogi? Czy są to wymagania takie same jak wymagania dla sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości?
  • Koszty uzyskania przychodów pracodawcy a wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy zleceniobiorcy (10)
   Pracodawca zatrudnia pracowników na umowę zlecenia i chce zapewnić im bezpieczne warunki pracy, badania lekarskie, środki ochrony indywidualnej, a także pokrywa koszty związane z delegacjami. Czy wydatki te mogą stanowić koszty związane z delegacjami. Czy wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zleceniodawcy? Co powinno zostać ujęte w umowie zlecenia, aby zleceniodawca mógł zaliczyć takie wydatki do kosztów prowadzonej działalności?
  • Co warto wiedzieć o kontroli Państwowej straży Pożarnej? (11-12)
   W zakresie działalności PSP szczególne znaczenie ma prewencja. Niemniej jednak wachlarz zadań PSP jest bardzo szeroki i obejmuje również czynności kontrolno-rozpoznawcze. O co należy szczególnie zadbać w zakresie ppoż., aby później nie mieć kłopotów z prawem?
  • Skierowanie na badania profilaktyczne pracownika zatrudnionego przy pracy na wysokości (13)
   Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne pracownika, który pracuje na wysokości, należy wskazać, że jest to praca do 3 m czy powyżej 3 m? Czy wystarczy samo zaznaczenie, że pracownik pracuje na wysokości?
  • Czy okulary korygujące wzrok należą do pracownika?
   Pracownik nabył okulary korygujące wzrok w ramach refundacji przez pracodawcę. W związku z tym czyją są własnością: pracownika czy pracodawcy?
 • Temat numeru
  • Bhp przy pracach remontowych (8-9)
   Jakie wymagania pod względem bhp powinny spełniać miejsca prac remontowych? Jak zorganizować w tym zakresie poszczególne prace?
 • Wypadki przy pracy
  • Wypadek pracownika w czasie przerwy na papierosa (14)
   Na terenie obiektów wielu firm obowiązuje zakaz palenia. Bardzo często palący pracownicy, aby puścić przysłowiowego dymka, muszą wychodzić z budynku zakładu pracy. Jeżeli pracownik wyjdzie z budynku firmy na papierosa i przed budynkiem dozna urazu, czy w takim przypadku nastąpi zerwanie związku z pracą, czy trzeba będzie takie zdarzenie uznać za wypadek przy pracy? Jak zakwalifikować takie zdarzenie?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Zagrożenia występujące na stanowisku pracy kucharza (15-16)
   Jakie zagrożenia najczęściej występują na stanowisku pracy kucharza?