Aktualności BHP 2018/02 (117)

 •  Nowości
  • Niepokojące dane dotyczące wypadków przy pracy - 148 osób poniosło śmierć w wypadkach przy pracy w 2017 roku (1-2)
   Informacje GUS na temat wypadków przy pracy w tym roku są niepokojące. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku nie tylko odnotowano więcej wypadków ogółem, ale także znacznie wzrosła liczba wypadków z ciężkimi obrażeniami ciała, jak też wypadków śmiertelnych. Czyżby nastąpiło załamanie dobrego kierunku zmniejszającej się liczby wypadków?
  • Plany PIP w zakresie kontroli na 2018 rok (3-4)
   Na ostatnim grudniowym posiedzeniu  Rady Ochrony Pracy Główny Inspektor Pracy przedstawił program działania PIP w 2018 roku. Wskazał m.in. branże, w których inspektorzy PIP sprawdzą stan przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów bhp. Jakie kwestie znajdą się w polu zainteresowania inspektorów PIP w 2018 roku?
  • Nie będzie zmiany rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (4)
   W najbliższym czasie nie będzie zmian w obowiązującym, ale przestarzałym rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Tak wynika z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy od ministerstwa pracy.
  • Wyniki programu PIP "Pierwsza kontrola" (5-6)
   Po przeprowadzeniu 10 tys. pierwszych kontroli aż w 98% przypadków inspektorzy stwierdzali różnego rodzaju nieprawidłowości i stosowali odpowiednie środki prawne. Tylko w przypadku 2% skontrolowanych zakładów pracy inspektorzy pracy nie wydali żadnego środka prawnego. Tak podsumowuje działania w zakresie pierwszych kontroli PIP przed Komisją ds. Kontroli Państwowej. Zobacz, jakie najczęstsze uchybienia w zakresie bhp stwierdzali inspektorzy.
 • Temat numeru
  • Ogrzewanie pomieszczeń pracy (8-9)
   W momencie rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego pojawiają się pytania dotyczące wymagań bhp, jakie musi spełniać instalacja ogrzewania w pomieszczeniach pracy. Jaka może być minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Jakie są zasady bezpiecznego ogrzewania pomieszczeń pracy?
 • Warunki pracy
  • Bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników (7)
   Co kryje się pod pojęciem bezpośredniego zagrożenia? Czy zawsze należy zgłosić przypadek jego wystąpienia do organów nadzoru?
  • Kontrola PIP w związku z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia pracowników (12-13)
   Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie może ujawnić się w procesie pracy, zobowiązuje pracodawcę do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do wyeliminowania tego zagrożenia. Jakie czynności kontrolne może w takim wypadku podjąć inspektor?
  • Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (14)
   Czy uprawnienia operatora wózka widłowego wydane w innym kraju są ważne w Polsce? Czy pracodawca może respektować uzyskane w innych krajach niż Polska uprawnienia do obsługi maszyn, które wymagają ich przedstawienia w zakładzie pracy?
  • Szatnia dla personelu ośrodka zdrowia zatrudnionego na umowę zlecenia (15)
   Czy zleceniodawca zatrudniający na umowę zlecenia w ośrodku opieki pielęgniarki, opiekunki, personel sprzątający musi zapewnić w szatni dla zleceniobiorców oddzielne szafy przeznaczone dla ich indywidualnego użytku?
  • Wymagania bhp dla miejsc ładowania akumulatorów wózków elektrycznych (15)
   Po kontroli ppoż spółka otrzymała zalecenie wydzielenia i oznakowania miejsca do ładowania wózków elektrycznych. Jakie wymagania musi spełnić takie miejsce zgodnie z przepisami ppoż. i bhp?
  • Sporadyczne narażenie na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych a odzież ochronna (16)
   Pracownik przechodzi w trakcie zmiany roboczej otwartym terenem do innych budynków w celu dokonania odbioru jakościowego wyrobów. Czy w okresie zimowym należy go wyposażyć w dodatkową odzież ochronną dostosowaną do niskich temperatur? Czy może to być odzież dyżurna używana zamiennie przez pracowników?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Brak nadzoru nad pracownikiem a odpowiedzialność za wypadek przy pracy (10-11)
   Brak nadzoru ze strony pracodawcy nad sposobem wykonywania pracy przez pracownika w pierwszym dniu jego zatrudnienia w ramach umowy na okres próbny może stanowić jedną z przyczyn zaistniałego wypadku przy pracy uzasadniającą przyjęcie odpowiedzialności na podstawie art. 415 kc - orzekł Sąd Apelacyjny w wyroku z 30 grudnia 2014 r., sygn. akt III ApA 11/14
 • Substancje niebezpieczne BHP
  • Jak określić prawidłowość karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (1)
   Karta charakterystyki to dokument, który dostarcza producent lub importer odbiorcom niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin na terenie Unii Europejskiej. W myśl art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH karty charakterystyki należy dostarczać w językach urzędowych państw członkowskich, na których terytoriach substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej. Karta charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz zasadach i zaleceniach niezbędnych do zapewnienia ich bezpiecznego stosowania.
  • Zagrożenia biologiczne w gospodarstwie rolnym - wybrane zagadnienia (3)
   Różnorodności zadań wykonywanych w gospodarstwie rolnym odpowiada zróżnicowany poziom zagrożeń związanych z pracą. Zagrożeniami szczególnymi są zagrożenia wynikające z narażenia na działanie czynników biologicznych, których źródła mogą być spotykane w gospodarstwie z różnym nasileniem niemal na każdym kroku.
  • Jak postępować po zakłuciu ostrym narzędziem medycznym (4)
   Personel medyczny jest narażony na zakłucia ostrymi narzędziami medycznymi podczas udzielania świadczeń medycznych, np. igłą do iniekcji, biopsyjną itp. Jeżeli pracownik medyczny się zakłuje, to jest sporządzany protokół powypadkowy. ZUS dokonuje ustalenia uszczerbku na zdrowiu i jego związku z wykonywaną pracą na rzecz pracodawcy po zakończonym leczeniu i rehabilitacji. Jeżeli pracownik ulega zakłuciu, to mamy do czynienia z urazem, pracownik przechodzi badania i jest pod nadzorem poradni medycyny pracy przez czas określony w procedurze poekspozycyjnej. Jeżeli pracownik nie leczy się w poradniach (twierdzi, że to tylko zakłucie), to jak zatem prawidłowo zakończyć postępowanie powypadkowe?