Aktualności BHP 2018/127(08)

 • Nowości
  • Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w wykazie NDS (1-2)
   Dnia 21 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie zmienia wartości dopuszczalnych stężeń dla substancji chemicznych i dodaje nowe. Największe kontrowersje wzbudza jednak poziom NDS dla tlenku azotu – obniżony z 3,5 do 2,5 mg/m3.
  • Od 10 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (3)
   W nowym rozporządzeniu zostały określone wymagania bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, które mają zastosowanie w transporcie wewnętrznym. Nowe rozporządzenie reguluje również kwestię uprawnień do obsługi tych wózków.
  • Czy nowe rozporządzenie bhp przy urządzeniach energetycznych poprawi organizację i bezpieczeństwo pracy? (3-4)
   Do konsultacji publicznych trafił w czerwcu br. projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Nowe rozporządzenie ma precyzować definicje pojęć, gdyż obecna ich treść powoduje problemy pracodawców z bezpieczną organizacją prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych.
 • Warunki pracy
  • Czas pracy przedmiotem konsultacji bhp? (5)
   Jak wiemy decyzje, które dotyczą sfery technicznego bezpieczeństwa pracy, nie są podejmowane przez pracodawcę w pełni samodzielnie. Przepisy przewidują bowiem czynny udział pracowników, poprzez konsultacje w zakresie podejmowanych działań dotyczących bhp. Zastanówmy się więc, czy także problematyka związana z czasem pracy może i powinna być przedmiotem konsultacji z pracownikami – mimo iż formalnie przepisy o czasie pracy nie są przepisami z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy?
  • Czy pracodawca może zabronić używania telefonów komórkowych w pracy? (13)
   Czy pracodawca może zabronić pracownikom używania prywatnych telefonów, tabletów, smartfonów na terenie zakładu pracy w halach produkcyjnych? Jeżeli tak, to jakie zapisy i jakie dokumenty powinny to potwierdzać?
  • Czy pracodawca musi zapewnić pracownikom szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu? (14)
   Czy pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, jeśli pracownicy ci wykonują pracę na terenach otwartych i narażeni są na ryzyko ukąszenia przez kleszcza?
  • Jak uchronić pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym na budowie? (15-16)
   Pracownicy budowy narażeni są na zwiększone ryzyko porażenia prądem, z uwagi na warunki środowiska pracy. Należy zatem zadbać o odpowiednie ograniczenie tego ryzyka. W tym celu konieczne jest zwrócenie uwagi na właściwą ochronę przeciwporażeniową.
 • Choroby zawodowe
  • Czy pracodawca może samodzielnie wykonywać ocenę narażenia zawodowego? (6-7, 10)
   Oceny narażenia zawodowego pracownika, potrzebnej do ustalenia zachorowania na chorobę zawodową, w żadnym wypadku nie może sporządzać pracodawca, a organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie ustalenia choroby zawodowej nie wolno zlecać pracodawcy opracowania takiej oceny w jakiejkolwiek formie.
  • Czy brak decyzji o chorobie zawodowej zwalnia ZUS z orzekania o rencie? (7)
   To, że ubezpieczony przedstawia decyzję, w której właściwy inspektor sanitarny nie stwierdza u niego choroby zawodowej, nie zwalnia ZUS z orzekania w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. Decyzja ta ma znaczenie dla lekarza orzecznika.
 • Temat numeru
  • Sprawdź, w jaki sposób należy się przygotować do oceny ryzyka w szkole (8-10)
   Szkoła jest zakładem pracy, każdy dyrektor – pracodawcą. Właśnie on ma obowiązek udokumentowania oceny ryzyka zawodowego i informowania o jego wynikach każdego pracownika. Właściwe realizowanie tego obowiązku jest inspiracją do poprawy warunków pracy, jak również sprawdzianem wiedzy o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • W jaki sposób skutecznie przygotować ocenę warunków pracy pracowników biurowych (11-12)
   Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz