Aktualności BHP 2018/130(10)

 •  Nowości
  • Zatrudnianie młodocianych pracowników według nowych zasad (1-2)
   Od początku września 2018 r. pracodawcy mogą zatrudniać osoby piętnastoletnie. Skąd ta zmiana? Wynika ona z przystosowania prawa do zmian w systemie edukacji i obniżenia wieku pracownika młodocianego. Teraz jest nim osoba, która ukończyła 15 rok życia. W artykule podano kilka wskazówek, które należy mieć na uwadze, chcąc zatrudnić pracowników młodocianych.
 • Choroby zawodowe
  • Czy sanepid musi ustalać, który pracodawca jest „winny” choroby zawodowej (3)
   Państwowa Inspekcja Sanitarna nie ma obowiązku wskazywania, u którego z pracodawców wystąpiła choroba zawodowa, gdyż celem postępowania prowadzonego przez ten organ nie jest ustalenie odpowiedzialności konkretnego pracodawcy, ale wydanie decyzji o stwierdzeniu bądź odmowie stwierdzenia istnienia choroby zawodowej.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Jak przygotować ocenę ryzyka zawodowego przy produkcji zniczy (4)
   Jakie zagrożenia oraz środki ochrony należy ująć w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika przy produkcji zniczy? Czy przy pracy z parafiną pracownikowi przysługuje odzież ochronna?
  • Sprawdź, na jakie zagrożenia narażona jest księgowa (15-16)
   Niemal w każdej firmie znajduje się stanowisko księgowej. Aby ułatwić przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oraz przeprowadzenie kontroli stanu bhp dla księgowej, przygotowaliśmy listę zagrożeń występujących na tym stanowisku. Dokument ten z pewnością udogodni przygotowanie stanowiska pracy pod względem bhp.
 • Wypadki przy pracy
  • Czy wykonywanie czynności na rzecz innego podmiotu niż pracodawca jest wypadkiem przy pracy (5-6)
   Sporo wątpliwości w praktyce budzi kwestia tego, czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania czynności na rzecz podmiotu innego niż pracodawca, w czasie i miejscu pracy (jakie stanowisko w tej materii Sąd Najwyższy).
  • Czy jednorazowe naruszenie przepisów podwyższy składkę na ubezpieczenie wypadkowe (7)
   Do zastosowania wobec pracodawcy sankcji w postaci podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wystarczy, aby przy każdej kontroli ujawniło się chociaż jedno rażące naruszenie przepisów. Nie jest istotna liczba stwierdzonych uchybień, lecz to, czy chociaż jedno stwarzało zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Temat numeru
  • Sprawdź, zagrożenia występujące na stanowisku operatora wózka podnośnikowego (8-9)
   Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga od operatora nie tylko wykonywania prac związanych z jego obsługą, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. Wiąże się to z licznymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisko pracy. Jakimi?
 • Warunki pracy
  • W jaki sposób ograniczyć ekspozycję pracowników na hałas (10)
   Osiągnięcie lub przekroczenie w środowisku pacy wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu wiąże się z koniecznością sporządzenia przez pracodawcę i wprowadzenia w życie programu działań organizacyjno-technicznych, zmierzających do ograniczenia narażenia na ten hałas.
  • Czy drgania mechaniczne są bardzo szkodliwe dla pracowników (11-12)
   Ekspozycja zawodowa pracowników na drgania mechaniczne jest większa, niżby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Ich negatywne oddziaływanie na organizm człowieka jest przyczyną licznych zmian chorobowych.
  • Lista kontrolna przeglądu obiektów należących do szkoły (13)
   Aby mieć pewność, że stan bhp wszystkich obiektów należących do szkoły odpowiada przepisom, a także w celu właściwego przeprowadzenia ich przeglądów pomocne będzie skorzystanie z listy kontrolnej. Lista kontrolna jest dokumentem pomocniczym i może stanowić dowód w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektów szkoły.

Aktualności BHP - cały wykaz