Aktualności BHP 2019/134 (01)

 • Przepisy bhp
  • Dlaczego pracownicy z Ukrainy nie przechodzą szkoleń bhp (1-2, 5)
   Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018 r., aż 56% pracowników z Ukrainy zatrudnionych przez polskich pracodawców nie odbyło szkolenia bhp. Niestety znajduje to odzwierciedlenie w statystykach wypadków. Aż 18% respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatnich dwóch lat uległo takiemu wypadkowi.
  • Jakie dokumenty są niezbędne w przypadku wypadku przy pracy pracownika delegowanego do pracy na terenie UE (1, 3)
   Jak wygląda procedura powypadkowa, w sytuacji gdy pracownik z Ukrainy zatrudniony na umowę o pracę w Polsce jako kierowca, miejsce świadczenia pracy UE, uległ wypadkowi np. w Niemczech i tam pracownik przebywał w szpitalu? Pracownik następnie wrócił do Polski, przekazał dokumenty z leczenia i wrócił na Ukrainę i tam kontynuował leczenie. Czy zaświadczenie o zdolności do pracy powinien wystawić lekarz w Polsce, czy może lekarz z Ukrainy?
  • Nowe zasady bhp w szkole (4)
   Zamiast nowego rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach są jedynie zmiany do obecnie obowiązującego, które weszły w życie 29 listopada 2018 r. Zmiany te nakładają na dyrektora szkoły i osoby zajmujące się kwestiami bhp w szkole nowe obowiązki. Wśród nich jest obowiązek zapewnienia: przeszkolenia z pierwszej pomocy wszystkich pracowników szkoły, miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
  • Warunki techniczne dozoru technicznego UTB według nowych zasad (8)
   6 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie to ma na celu ujednolicenie rozproszonych przepisów regulujących warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń transportu bliskiego w trzech różnych aktach prawnych. Przepisy nowego rozporządzenia mają poprawić bezpieczeństwo eksploatacji tych urządzeń.
  • Nowe przepisy o bhp przy urządzeniach energetycznych w przygotowaniu (11)
   W końcówce roku planowana jest zmiana rozporządzenia ministra energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Jest to jedna z ważniejszych regulacji dla elektryka pomiarowca, ponieważ istotnie rzutuje na sposób wykonania prac pomiarowych (kodeksowo prace pomiarowe są uznawane za prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego) i też de facto wpływa na koszty i czas wykonania pomiarów.
 • Orzecznictwo z komentarzem
  • Czy na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ sytuacja finansowa pracodawcy (6)
   Jeżeli zachowanie pracodawcy po wypadku przy pracy, którego przyczyną było niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, urągało zasadom współżycia społecznego, jego zarzut przedawnienia części roszczeń poszkodowanego pracownika może nie zostać uwzględniony mimo upływu czasu. Ponadto na wysokość zadośćuczynienia nie ma wpływu sytuacja finansowa pracodawcy, który nie zachowując przepisów bhp, przyczynił się do wypadku przy pracy.
  • Czy kontrolerzy powinni otrzymać środki ochronne od kontrolowanego pracodawcy (7)
   Pracodawca podlegający kontroli wykonywanej przez organ władzy publicznej zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom tego organu, wykonującym czynności kontrolne, odpowiednich środków ochronnych, przewidzianych w przepisach bhp. Brak takich środków nie uzasadnia odmowy poddania się czynnościom kontrolnym i może prowadzić do nałożenia na pracodawcę kar porządkowych.
 • Wypadki przy pracy
  • Przepisy RODO a osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku przy pracy (9)
   Wypadek przy pracy rodzi określone obowiązki, zarówno po stronie pracodawcy, jak i osoby poszkodowanej – zakładając, że zdarzenie nie nosi cech wypadku śmiertelnego ze skutkiem natychmiastowym. Jednym z obowiązków pracodawcy jest zawiadomienie o wypadku przy pracy osoby wskazanej przez pracownika w treści kwestionariusza osobowego. Pamiętajmy jednak, że ta osoba musi zostać wskazana i wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych na potrzeby wypełnienia obowiązku informacyjnego.
 • Środowisko pracy
  • W jaki sposób wyposażyć wózek, by zapewnić bezpieczeństwo pracy (10)
   Każdy operator wózka z napędem silnikowym jest uczestnikiem ruchu po wewnątrzzakładowych drogach: w halach produkcyjnych, magazynach czy na placach składowych. Wykonując prace transportowe, musi zapewnić bezpieczeństwo sobie, innym uczestnikom ruchu oraz osobom uczestniczącym w pracach transportowych, a także osobom postronnym wykonującym swoje zadania w różnych miejscach zakładu.
  • Jakie rękawice ochronne powinni stosować pracownicy sprzątający toalety publiczne (12-13)
   Jakie rękawice ochronne powinni stosować pracownicy serwisu sprzątającego podczas sprzątania toalet publicznych? Czy powinni oni używać rękawic chroniących przed mikroorganizmami i o podwyższonej ochronie? Jaka minimalna kategoria ochrony powinna być? Co w sytuacji gdy sprzątają różne pomieszczenia higienicznosanitarne, czy na rękawice o podwyższonej ochronie nakładać te jednorazowe, czy istnieje jakieś inne rozwiązanie, by nie przenosić mikroorganizmów?
  • Terminy wykonywania pomiarów elektrycznych dla budynków i obiektów (13)
   Kiedy trzeba przeprowadzić kontrolę i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach zakładów pracy?
  • Ile osób należy wyznaczyć do asekuracji pracujących w przestrzeniach zamkniętych (14)
   Ile minimalnie osób musi być przy pracy i asekuracji w studzience kanalizacyjnej, a ile pracowników przy pracach konserwatorskich na pompowni wody czystej?
 • Dokumenty bhp
  • Lista kontrolna oceny bezpieczeństwa pożarowego podczas imprez szkolnych w placówkach oświatowych (15)
   Przygotowując imprezę szkolną w placówce oświatowej, należy dokonać oceny wymogów i warunków bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli uzyskasz same pozytywne odpowiedzi, możesz mieć nadzieję, że impreza będzie bezpieczna w zakresie ochrony ppoż. Natomiast negatywne odpowiedni na pytania, wskażą Ci, co należy jeszcze poprawić, aby zadbać o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia szkolnego.
  • Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego (16)
   W przypadku wprowadzenia monitoringu wizyjnego obowiązkiem pracodawcy będzie m.in. poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy, na piśmie, informacji o celu i zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu wizyjnego. Pracodawca może wywiązać się z tego obowiązku, wykorzystując do tego niniejszy wzór oświadczenia.
  • Zgoda na przekazanie nagrań z monitoringu (16)
   Monitoring wizyjny w związku z przepisami RODO został uregulowany w Kodeksie pracy. Przesłanką jego wprowadzenia są szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa u pracodawcy. Można zatem przyjąć, że dopuszczalne jest wykorzystywanie jego zapisów do celów szkoleniowych. Jednak w związku z brakiem szczegółowych wskazań dotyczących zasad wykorzystania zapisów monitoringu zakładowego w ramach szkoleń bhp, w przypadku gdy zarejestrowane obrazy pozwalają na identyfikację osób, wówczas powinno się uzyskać od nich zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku do celów szkoleniowych.

Aktualności BHP - cały wykaz