Aktualności BHP 2019/06 (142)

 • Nadchodzą zmiany w Kodeksie pracy dotyczące m.in. równego traktowania i mobbingu (3)
  Mobbingowany pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy też został rozwiązany przez pracodawcę. Sejm pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi m.in. przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. Zmiany te mają ułatwić pracownikom realizację uprawnień pracowniczych, a jednocześnie nie nakładają na pracodawcę dodatkowych obowiązków.
 • Wkrótce zmiana przepisów dotyczących uprawnień do obsługi wózków jezdniowych (4)
  Już niedługo powinna zniknąć niejasność przepisów w zakresie zdobywania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt zmian do obowiązującego od niedawna nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Projektowane zmiany mają rozwiać wątpliwości interpretacyjne w zakresie wymagań dla operatorów obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym.
 • Właściwe wyposażenie kabiny żurawia i zapewnienie oświetlenia terenu pracy (5)
  16 maja upłynął termin dla pracodawców na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia dla żurawi wieżowych i szybkomontujących. Tego dnia weszły bowiem w życie dwa przepisy rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, dla których wydłużone było do 6 miesięcy, vacatio legis.
 • Kto powinien prowadzić książkę pracy wózka jezdniowego? (5)
  Czy w myśl nowych przepisów dotyczących wózków jezdniowych wymagane jest prowadzenie książki operatorów, w której ewidencjonuje się, kto operował w danym dniu wózkiem?
 • Dodatkowe obowiązki dla pracodawców związane z badaniami lekarskimi pracowników (6)
  Od 4 maja 2019 r. pracodawca ma prawo żądać przedstawienia nie tylko aktualnego orzeczenia lekarskiego od nowo zatrudnianego pracownika, ale również skierowania na badania, na podstawie którego zostało ono wydane.
 • Kto może sprawdzić stan trzeźwości pracownika? (7)
  Jak skontrolować trzeźwość pracownika zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami? Czy pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba może badać pracowników alkomatem?
 • Niebezpieczna praca biurowa?
  Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.
 • Jak przygotować się do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (10)
  Kiedy możemy mówić o pracach niebezpiecznych pożarowo i czy każdorazowo trzeba wystawiać pisemne zezwolenie na wykonywanie takich prac?
 • Wyłączenie obiektu z użytkowania nie zwalnia z aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej (11)
  Czy w obiektach, które nie są obecnie użytkowane, należy aktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?
 • Jak prawidłowo oznakować przycisk zatrzymania awaryjnego? (12)
  Zgodnie z Normą PN-EN ISO 13850 pod przyciskiem „STOP – Awaria” należy umieścić puste żółte tło bez opisów. Jak powinno się postępować w przypadku wyłącznika awaryjnego w wózku widłowym? Ma on żółtą część, jednak na dole przycisku brakuje żółtego tła. Żaden ze współpracujących z nami producentów nie stosuje dodatkowego oznaczenia tego przycisku. Czy w związku z tym powinniśmy we własnym zakresie wyposażyć wyłączniki awaryjne w żółte tło?
 • Czy żądanie sprostowania protokołu powypadkowego przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody? (13)
  Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż te, które wskazano w protokole powypadkowym, lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, czyli żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody.
 • Zleceniobiorcę można obciążyć obowiązkami bhp, ale tylko na mocy dwustronnej umowy (14)
  Wielu pracodawców zatrudnia pracowników na umowę zlecenie. W takich przypadkach rodzi się pytanie, którymi obowiązkami w zakresie bhp – wymienionymi w artykule 211 Kodeksu pracy – pracodawca-zleceniodawca, może obciążyć osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? Czy zleceniodawca może oczekiwać od zleceniobiorcy wykonania wstępnych badań lekarskich bądź szkoleń bhp lub zakupienia środków ochrony indywidualnej we własnym zakresie?
 • Czy kompetencje SIP sięgają tylko wybranych zagadnień z zakresu bhp (16)
  Praca znajduje się pod kontrolą instytucji państwowych, np. Państwowej Inspekcji Pracy, jak również pod kontrolą sprawowaną ze szczebla zakładu – przez społecznych inspektorów pracy (w zakładach w których taki społeczny nadzór został powołany). Warto mieć świadomość, że podobnie jak w przypadku inspektorów PIP, kompetencje kontrolne społecznych inspektorów pracy odnoszą się do całego prawa pracy, a nie tylko wąskich wybranych zagadnień z zakresu bhp.

Aktualności BHP - cały wykaz