Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2019/48

 • Czy pracownicy powinni zapoznać się z kartami charakterystyki na piśmie (1)
  Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają formalnego obowiązku potwierdzenia zapoznania się przez pracowników stosujących substancję lub mieszaninę niebezpieczną z ich kartą charakterystyki. W związku z tym nie ma potrzeby dołączania do każdej z kart charakterystyki listy pracowników zapoznanych z daną kartą.
 • Pytania Czytelników
  • Przechowywanie odzieży w prac z substancjami żrącymi (2)
   Jakie warunki z szafkami na ubrania należy spełnić w przypadku używania przez pracownika substancji żrących, rakotwórczych? Jakie powinny być wymiary szafek? Czy w jednej szafce, np. 30 cm i przedzielonej blachą, można trzymać brudną i czystą odzież?
 • Warunki pracy
  • Stały monitoring na terenie spalarni odpadów (3)
   Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za stały monitoring na terenie spalarni odpadów komunalnych stężenia takich związków, jak polichlorowane bifenyle, dioksyny, dibenzofurany, chlorofenowe, jedno- i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie oraz gazy drażniące. Pracodawca zleca też przeprowadzanie okresowych kontroli na terenie zakładu pracy, mających na celu zweryfikowanie obecności, ilości i rodzaju drobnoustrojów, a także stężenia biogazu i metali ciężkich. Czy monitoring dotyczy otoczenia, terenu spalarni w rozumieniu ochrony środowiska i zagrożenia dla tego otoczenia, czy raczej bhp i otoczenia stanowisk pracy? Co oznacza stały monitoring? Zapis jest mało precyzyjny, a wymóg bardzo poważny i bardzo trudny do realizacji.

Aktualności BHP - cały wykaz