Aktualności BHP 2019/149 (11-12)

 • Przepisy z komentarzem
  • 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS w 2020 roku (3)
   Już dziś sprawdź szczegóły dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmiany te mają wejść w życie w styczniu 2020 roku.
  • Od marca 2020 roku nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych (4)
   Już jest nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. Przepisy zostały uchwalone i opublikowane w Dzienniku Urzędowym z 2019 r., pozycja 1830, lecz jeszcze nie obowiązują. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 26 marca 2020 r. jednocześnie do tego czasu funkcjonować będzie dotychczasowe rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Po wypadku przy pracy obowiązkowa aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (6)
   Pracodawca powinien zmierzać do wyeliminowania lub ograniczenia stwierdzonych zagrożeń i przeprowadzenia ponownej oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy.
 • Kontrole bhp
  • Czy informować inspektora pracy o niezrealizowaniu jego nakazu w terminie (8)
   Zasadą jest, że podmiot kontrolowany, do którego został skierowany nakaz zobowiązujący pracodawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, ma obowiązek poinformowania odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Pracy o jego zrealizowaniu z upływem określonych terminów. Co się dzieje w sytuacji, gdy postanowienia nakazu nie zostały wykonane w terminie?
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Jak potwierdzić odbyte szkolenie wstępne bhp zleceniobiorcy (11)
   Czy potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia wstępnego z bhp (ogólnego i stanowiskowego) zleceniobiorcy może być karta szkolenia wstępnego? Czy należy zastosować oświadczenie?
  • Dokumentacja ustnego egzaminu ze szkolenia okresowego bhp (12)
   Czy egzamin po szkoleniu okresowym bhp może być przeprowadzony w formie ustnej, jako rozmowa z osobą przechodzącą szkolenie? Czy w aktach musi być jakikolwiek dokument potwierdzający, że egzamin się odbył? Co w przypadku samokształcenia kierowanego? W jaki sposób egzamin powinien się odbyć, żeby było to zgodne z prawem?
  • Grupa szkoleniowa dla inspektora ochrony przeciwpożarowej (12)
   Do jakiej grupy szkoleniowej, podczas szkolenia okresowego bhp, zakwalifikować inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej: do stanowisk administracyjno-biurowych, czy może do inżynieryjno-technicznych?
  • Łączenie grup szkoleniowych pracowników administracyjno-biurowych z innymi (13)
   Czy w świetle zmiany przepisów rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a właściwie rozbicia przepisu § 14 ust. 2 na pkt 5 i 6 (tj. pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inni niewymienieni w pkt 1-5), trzeba osobno organizować szkolenia okresowe dla tych grup – zakładając, iż w dalszym ciągu będą jednak przeprowadzane szkolenia dla typowych stanowisk administracyjno-biurowych?
 • Warunki pracy
  • Obuwie dla magazyniera obsługującego paleciaki (14)
   Czy pracownicy magazynowi, pracujący na magazynie niskiego składu, mający do dyspozycji wózki jezdniowe ręczne tzw. paleciaki oraz wózki jezdniowe podnośnikowe również ręczne, muszą mieć obuwie robocze z noskiem, czy mogą to być zwykłe buty, tzw. adidasy?
  • Jak motywować pracowników do bezpiecznej pracy (15)
   Co motywuje pracowników do bezpiecznej pracy? Jak stosować narzędzia poza premiami pieniężnymi?
  • Szelki bezpieczeństwa obowiązkowe dla pracownika na rusztowaniu (16)
   Czy pracując na rusztowaniach, zawsze trzeba być wyposażonym i zapiętym w szelki bezpieczeństwa? W ilu miejscach powinien być zabezpieczony pracownik?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • W jaki sposób zidentyfikować faktyczne zagrożenia w zakładzie gastronomicznym (17)
   Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania zagrożeniom zawodowym w zakładzie gastronomicznym, których skutkiem mogą być wypadki przy pracy, jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Jego podstawowym elementem jest rzetelna, adekwatna do warunków technicznych i technologicznych w firmie wewnętrzna kontrola bhp. Aby takiej dokonać warto skorzystać z listy kontrolnej.
 • Temat numeru
  • Imienne zezwolenia do obsługi wózków a przekształcenie zakładu pracy (9)
   Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym przez wiele lat dawało pracodawcom możliwość wystawiania imiennych zezwoleń do obsługi wózków – ważnych na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Zezwolenia imienne wydane w przeszłości na podstawie uchylonego już rozporządzenia są ważne na czas określony w zależności od okresu ich wydania. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca, który je wydał, zostanie przekształcony lub zmieni swoją siedzibę – czyli teren zakładu pracy?
 • Dokumenty bhp
  • Lista kontrolna do opracowania dokumentacji powypadkowej (20)
   Przygotowanie dokumentacji powypadkowej nie jest proste. Również zbadanie samego zdarzenia może przysporzyć trudności. Czasami zastanawiamy się, czy rozpatrzyliśmy wszystkie możliwe warianty, czy wzięliśmy pod uwagę wszystkie istotne kwestie. Mając to na względzie, eksperci „Aktualności BHP” przygotowali listę kontrolną, która z całą pewnością ułatwi zadanie zbadania i dokumentowania wypadku przy pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz