Aktualności BHP 2019/150 (12)

 • Przepisy z komentarzem
  • Analiza najnowszych zmian z zakresu uprawnień do obsługi wózków jezdniowych (3)
   Zmiany, jakie zostały wprowadzone do rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych, wyjaśniają kwestie uprawnień do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wydłużają terminy ważności imiennych zezwoleń.
  • Co się zmieni w przepisach bhp przy materiałach pirotechnicznych (4)
   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Celem zmian jest dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do zmienionych już przepisów ustawy z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Pracodawca musi zapewnić pracownikom pomieszczenia higienicznosanitarne (5)
   Pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku stosowania wobec zatrudnionych pracowników zasad bhp, w tym zapewnienia im pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Nałożenie obowiązków w tym zakresie powinno być jednak poprzedzone rzetelną oceną i wyważone ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy.
 • Warunki pracy
  • Jak zmniejszyć zagrożenia spowodowane pyłem drzewnym (7)
   Zapylenie powietrza to nieodłączne zjawisko towarzyszące mechanicznej obróbce drewna. Pyły drewna mogą działać uczulająco na organizm ludzki. Dlatego podejmowanie działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenia spowodowane pyłem jest tak ważne. W artykule podano kilka wskazówek, dzięki którym można ograniczyć zagrożenia spowodowane pyłem na stanowiskach w przemyśle drzewnym.
  • W jaki sposób osoba kierująca pracownikami ma się wywiązywać z wykonania zaleceń lekarza (11)
   Bywają przypadki, kiedy to lekarz przeprowadzający profilaktyczne badanie lekarskie wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że pracownik powinien wykonywać pracę lekką, lub wskazując przeciwwskazania do ciężkiej pracy fizycznej. Problem w tym, że przepisy nie definiują bezpośrednio zarówno pracy lekkiej, jak również ciężkiej pracy fizycznej. Powyższa kwestia ma natomiast kluczowe znaczenie dla osób kierujących pracownikami, do których obowiązków należy zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę nad pracownikami.
 • Temat numeru
  • Postępowanie powypadkowe – przejęcie między pracodawcami (9)
   Wykonywanie w jednym miejscu i w tym samym czasie pracy przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców jest często warunkiem niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia określonego przedsięwzięcia. Jednak nawet przy najlepszej współpracy pracodawców i bezpiecznej organizacji pracy nie można wykluczyć, iż nie dojdzie do wypadku. W takiej sytuacji postępowanie w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz obowiązek sporządzenia niezbędnej dokumentacji obciąża bezpośrednio pracodawcę poszkodowanego pracownika. Istnieje jednak możliwość zgłoszenia się do pracodawcy, na terenie którego doszło do wypadku, aby postępowanie powypadkowe przeprowadził we własnym zakresie. W artykule podano jak o to wnioskować i jak wygląda procedura.
 • Szkolenia bhp
  • Czy zleceniobiorca i jednoosobowy przedsiębiorca muszą się szkolić z zakresu bhp (12)
   Czy zleceniobiorcy, którzy swoje usługi świadczą w lokalu pracodawcy, oraz osoby zatrudnione na umowę o współpracę (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) powinny być skierowane na badania lekarskie i poddane szkoleniom wstępnym bhp? W umowach zawarte jest oświadczenie „Zleceniobiorca oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy”.
  • Czy obowiązkowym elementem szkolenia bhp jest obsługa gaśnic (13)
   Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić z pracownikami szkolenie praktyczne z obsługi gaśnic, czy wystarczy, że powiadomi pracownika o sposobie obsługi sprzętu gaśniczego na szkoleniu wstępnym bhp? Czy pracodawca może wymagać od pracownika w razie pożaru, by ten zamiast się ewakuować, zaczął gasić pożar, skoro go przeszkolił z tego zakresu? Kto wtedy bierze odpowiedzialność za ewentualne urazy pracownika? Czy osoba opracowująca instrukcję bezpieczeństwa pożarowego może w zapisach narzucić na pracodawcę obowiązek przeszkolenia całego personelu z praktycznej obsługi gaśnic, a pracodawca musi to polecenie wykonać?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Wypadki komunikacyjne pracownika biurowego w ocenie ryzyka zawodowego (14)
   Czy w ocenie ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego muszę wpisać wypadki komunikacyjne, jeśli pracownik 2-3 razy w ciągu roku wyjeżdża samochodem służbowym/osobowym na szkolenie poza miejsce pracy?
  • Kto oceni ryzyko zawodowe pracowników podwykonawcy (15)
   Kto powinien ocenić ryzyko zawodowe pracowników podwykonawcy? Czy specjalista ds. bhp firmy zlecającej prace, czy obowiązek leży po stronie podwykonawcy?
  • Co musi zawierać dokument o ryzyku zawodowym przekazywany pracownikowi (16)
   Co powinna zawierać informacja wysyłana do pracownika na temat ryzyka zawodowego, np. zagrożenie, źródło zagrożenia, skutki zdrowotne i środki profilaktyczne z podaniem wyliczonego poziomu ryzyka? Jaką część z pełnej dokumentacji ryzyka zawodowego powinien otrzymać pracownik?
 • Wypadki przy pracy
  • W jaki sposób zakwalifikować zawał serca telepracownika (17)
   Telepracownik, pracując w domu, doznał zawału serca. Reanimowany przez zespół pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł, nie odzyskując przytomności. Czy jest to wypadek przy pracy?
  • Wypadek przy pracy podczas przerwy śniadaniowej (18)
   Osoba pracująca na stanowisku administracyjno-biurowym wyszła w przerwie zakupić kanapkę, po czym wróciła i zaczęła zjadać tę kanapkę przy swoim biurku, łamiąc nagle ząb – jedynkę. Czy może to zostać uznane jako wypadek przy pracy?

Aktualności BHP - cały wykaz