Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2019/50

  • Kontakt z odpadami komunalnymi – wymagania bhp
    Czy są przepisy bhp obowiązujące przy gospodarowaniu osadami? W przetargu wykonawca zobowiązał nas do prowadzenia gospodarowania osadami przy zachowaniu wymogów bhp wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Jakie wymogi i instrukcje z tego wynikają dla pracowników?
  • Zasady organizacji miejsc do przechowywania butli z gazem propan-butan
    W zakładzie pracy, w którym butle z gazem są użytkowane na potrzeby zasilania wózków jezdniowych, należy spełnić wymagania rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Jaka jest prawidłowa równomierność oświetlenia dla stanowisk administracyjno-biurowych
    Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy wydał zalecenie, by oprócz pomiarów natężenia oświetlenia sprawdzić równomierność oświetlenia. Tę równomierność oświetlenia należy uwzględnić w ocenach. Jak to wyliczyć?

Aktualności BHP - cały wykaz