Aktualności BHP 2020/153 (01-02)

 • Przepisy z komentarzem
  • Nowe zasady bezpieczeństwa pracy na statkach rybackich (3)
   Celem nowej ustawy z 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich jest uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich, implementacja przepisów unijnych, określenie uprawnień rybaków oraz obowiązków armatorów statków rybackich wobec pracujących na nich rybaków.
  • Przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS (5)
   W 2020 roku przedsiębiorcy zapłacą prawie 1.500 zł składki miesięcznie. Ile dokładnie wyniosą składki? Ile zapłacą przedsiębiorcy opłacający preferencyjny ZUS?
 • Warunki pracy
  • Obowiązki wspólników spółki cywilnej z zakresu bhp (6)
   Jakie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ciążą na współwłaścicielach firmy – wspólnikach spółki cywilnej, gdy nie ma zatrudnionych pracowników?
  • Ile godzin można pracować w narażeniu na czynnik szkodliwy, jeżeli przekroczone są normy NDN (6)
   Firma pracuje w ruchu ciągłym i wprowadziła równoważny system czasu pracy. Zmiana robocza trwa 12 godzin. Podczas pomiarów hałasu na stanowisku pracy krotność NDN wyniosła np. 3. Czy w związku z tym pracownik może pracować 12 godzin na takim stanowisku, kiedy wynik pomiaru wskazuje NDN powyżej 1? Jakie działania należy podjąć jeżeli w związku z prowadzonym procesem technologicznym obniżenie poziomu hałasu nie jest możliwe?
  • Amputacja palców u stóp to wypadek ciężki (7)
   Czy uraz zmiażdżenia stopy i długotrwały pobyt w szpitalu (ok. 2 miesięcy) zakończony amputacją palców stopy I-III do paliczków bliższych spełnia kryteria wypadku ciężkiego?
  • Alkohol, napój alkoholowy a pracownicza odpowiedzialność porządkowa (11)
   W ostatnim czasie dużo emocji budzi kwestia weryfikacji stanu trzeźwości pracowników. Naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości w miejscu pracy wiąże się ze spożyciem produktu zawierającego alkohol etylowy. Problem w tym, że przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości definiują „napój alkoholowy”, nie definiują jednak określenia „alkohol”, które wywoływane jest w przepisach regulujących obowiązki pracodawcy w przypadku podejrzenia naruszenia trzeźwości, w tym odwołujące się do kwestii pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Posługiwanie się w przepisach ogólnym określeniem „alkohol” bez jego formalnego zdefiniowania może w praktyce prowadzić do nazbyt szerokiej interpretacji i nadużyć w relacjach pracowniczych.
  • Kara za spożywanie alkoholu w miejscu pracy (12)
   Jaką karę porządkową można wymierzyć osobie zatrudnionej na umowę zlecenie lub kontrakt, a będącej pod wpływem alkoholu lub spożywającej alkohol w miejscu wykonywania zlecenia/kontraktu?
 • Wypadki przy pracy
  • Pracownik służby bhp czasowo delegowany do innej pracy (8)
   Pracownik ma jednocześnie prawo i obowiązek wykonywać pracę, którą strony ustaliły w treści umowy. W praktyce istnieje możliwość przesunięcia pracownika do innej pracy niż ta, która wynika z treści umowy – na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia. Czy powyższa zasada dotyczy również pracowników służby bhp lub wykonujących zadania tej służby zatrudnionych przy innej pracy?
  • Wypadek z winy pracownika (15)
   Podczas szykowania materiałów do produkcji pracownik zagadała się z innym pracownikiem i nie zwracał uwagi na to, gdzie odkłada potrzebne elementy. W wyniku nieodpowiedniego ułożenia materiału na płycie znajdującej się na rolkach transportowych materiał spadł pracownikowi na stopę, powodując stłuczenie. Czy w takim przypadku można mówić o wypadku z winy pracownika? Pracownik wiedział, że układane elementy nie mogą być odkładane w ten sposób, jednak prowadząc rozmowę, nie zwracał uwagi na wykonywaną czynność.
  • Czy delegowanie zatwierdzenia protokołu powypadkowego jest możliwe (16)
   W zakładzie wydzielono dział, który ma swojego kierownika, jednak kierownik ten nie podlega dyrektorowi tego zakładu, lecz innemu dyrektorowi, który sprawuje opiekę nad kilkoma zakładami. Niestety dyrektor ten dla kilku zakładów nie jest dostępny na bieżąco co stwarza problem z zatwierdzeniem protokołu w terminie. Czy dyrektor może scedować zatwierdzanie protokołów powypadkowych na kierownika lub innego dyrektora?
  • Wypadek w drodze do/z pracy przedstawiciela handlowego (18)
   Przedstawiciel firmy porusza się samochodem osobowym. Samochód ma do dyspozycji 24 godziny. W jaki sposób określić drogę z domu do pracy i odwrotnie takiej osoby? Czy to jest tylko droga z domu do samochodu? Czy gdy wsiądzie do samochodu jest już w pracy?
  • Powtórny protokół powypadkowy – co dołączyć (18)
   Jaki zestaw dokumentów jest przekazywany poszkodowanemu w wypadku przy pracy, gdy tworzy się kolejny protokół po złożeniu przez niego zastrzeżeń do tego pierwszego? Czy dołącza się pełny pierwszy zestaw bez podpisu pracodawcy (protokół i załączniki)?
 • Temat numeru
  • Zalecenia dla pracowników zatrudnionych w zimnym mikroklimacie (9)
   Wielu pracowników na różnych stanowiskach wykonuje swoją pracę w ekspozycji na zimno, np. odśnieżając, albo pracują w chłodniach czy magazynach żywności. Aby dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo pracy, muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach, chcąc uchronić się od chorób. W artykule podano zbiór najważniejszych wskazówek, który można przekazać pracownikom wykonującym pracę w zimnym mikroklimacie.
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Czy szkolić z zakresu bhp i badać profilaktycznie zleceniobiorców (13)
   Czy zleceniobiorcy, którzy swoje usługi świadczą w lokalu pracodawcy, oraz osoby zatrudnione na umowę o współpracę (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) powinny być skierowane na badania lekarskie i poddane szkoleniom wstępnym bhp? W umowach zawarte jest oświadczenie: „Zleceniobiorca oświadcza, że nie ma przeciwwskazać zdrowotnych do wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy”?
  • Rachunek za szkolenia bhp na umowę zlecenie (14)
   Co powinien zawierać rachunek sporządzony do umowy zlecenia dotyczący przeprowadzenia szkoleń bhp (organizatorem szkolenia jest pracodawca), w jakim procencie opodatkowane są wówczas usługi szkoleniowe? Czy umowę zlecenie można wykorzystać zarówno przy zleceniu szkoleń okresowych, jak i szkoleń wstępnych ogólnych?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Roszczenia o zadośćuczynienie przysługują tylko bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku (19)
   Zadośćuczynienie nie przysługuje poważnie poszkodowanym członkom rodziny pracownika, który przeżył wypadek przy pracy, nawet w sytuacji gdy szkody członków rodziny mają związek z wypadkiem przy pracy tego pracownika – tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.

Aktualności BHP - cały wykaz