Aktualności BHP 2020/154 (02)

 • Temat numeru - Komfort cieplny w miejscu pracy
  W naszym klimacie stworzenie komfortu cieplnego przez cały rok na wielu stanowiskach pracy jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe (prace na otwartych przestrzeniach czy w pomieszczeniach , w których o mikroklimacie decydują względy technologiczne). Dlatego pracodawca ma obowiązek wprowadzenia tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które w miejscach o niekorzystnym mikroklimacie ograniczą do minimum zagrożenia czy uciążliwości związane z pracą lub tylko przebywaniem ludzi.
 • Biuro – ocena warunków pracy
  Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.
 • Szkolenia bhp w Polsce na niskim poziomie
 • Nowe wartości dla NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia
  Od 17 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wartości NDS dla 17 substancji chemicznych, pojawiło się również 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS, weszły bowiem w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Nakaz ponownej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy po wypadku przy pracy
  Prawidłowa reakcja pracodawcy powinna zmierzać do wyeliminowania lub ograniczenia stwierdzonych zagrożeń i przeprowadzenia ponownej oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Jak uzasadnił konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy? 
 • Czy dokumenty bhp dla pracowników obcojęzycznych trzeba tłumaczyć
  W zakładzie pracy pracują osoby spoza Polski, głównie z Ukrainy. Czy dla tych pracowników (kilka osób) zakład pracy musi przetłumaczyć wszystkie dokumenty bhp, m.in. instrukcje bhp, ocenę ryzyka?
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego
  W szkole, tak jak i w każdym innym miejscu pracy, należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk nauczycielskich. Najbardziej zróżnicowanym pod względem zagrożeń i odrębnym zarazem stanowiskiem będzie nauczyciel wychowania fizycznego/zajęć sportowych. Jego stanowisko jest stanowiskiem najmniej zbliżonym charakterem do stanowiska biurowego, w odróżnieniu do innych stanowisk nauczycielskich. Mając to na uwadze prezentujemy opracowana przez ekspertów przykładową ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego, gotową do pobrania.
 • Uwaga! Zmiany w zakresie NDS i NDN
  17 stycznia 2020 roku planowane jest wejście w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmianie ulegną m.in. wartości NDS dla 18 substancji chemicznych, pojawi się również 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS.
 • Ocena ryzyka zawodowego fryzjerki
  Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika salonu fryzjerskiego – fryzjera/fryzjerki. Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE. Pełna wersja jest także do pobrania na stronie internetowej poradnika www.praktyczneszkoleniabhp.wip.pl.
 • Szkolenie bhp w przypadku delegowania pracownika do pracy za granicą
  Pracownicy wyjeżdżają w delegację służbową do innego zakładu pracy za granicą. Będą wykonywać tę samą pracę co w kraju. Mają aktualne szkolenia stanowiskowe i okresowe bhp. Czy w nowym miejscu pracy powinni przejść szkolenia stanowiskowe bhp? Czy wystarczy im szkolenie stanowiskowe, które przeszli w zakładzie w kraju?
 • Firmowa pieczątka na dokumentach szkoleniowych?
  Czy w nowych wzorach karty szkolenia wstępnego bhp i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w rubryce oznaczenie pracodawcy i odpowiednio nazwa organizatora szkolenia należy wpisać samą nazwę pracodawcy, czy zamieścić pełną nazwę zakładu pracy? Czy można stosować pieczęć nagłówkową z danymi pracodawcy?
 • 27 zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym
  Praca w kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w laboratoriach chemicznych wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami. Dotyczy to bez wyjątku wszystkich laboratoriów chemicznych. Zatem aby, w takim laboratorium ograniczać do minimum występujące zagrożenia należy zadbać o właściwą organizację pracy i przestrzeganie określonych zasad postępowania. Mając to na uwadze prezentujemy zbiór najważniejszych zasad bhp w laboratorium chemicznym.

Aktualności BHP - cały wykaz