Aktualności BHP 2020/155 (03)

 • Temat numeru – Pracownicy do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wiąże się to z koniecznością wyznaczenia pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za te zadania. Zastanówmy się, czy dopuszczalne jest aby jedna osoba wykonywała zarówno zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak również ewakuacji?
 • Czy prowadząc działalność gospodarczą można dochodzić odszkodowania
  Na właścicielu budynku lub mieszkania ciąży obowiązek należytego zabezpieczenia otworów, włazów i wejść do piwnic i innych tego typu pomieszczeń, brak tych zabezpieczeń i choćby poinformowania osób przebywających w budynku czy mieszkaniu o zagrożeniu powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli dojdzie do wypadku; nie ma tu znaczenia fakt, że poszkodowany pracuje w branży remontowo-budowlanej – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
 • Działania prewencyjne służby bhp w ramach ochrony przed koronawirusem
  Zwiększająca się liczba przypadków zachorowań na koronawirusa na świecie i coraz większa liczba ofiar to zagrożenie dla zdrowia publicznego na wszystkich kontynentach i w większości krajów, w tym Polski. Ale także wyzwanie dla służb bhp, które powinny podjąć jak najszybciej konkretne działania związane z edukacji przeciwdziałaniem wybuchowi paniki wśród pracowników. Z każdym kolejnym dniem pracownicy zaczynają coraz bardziej obawiać się o bezpieczeństwo zdrowotne, także z tego powodu, że zwiększa się liczba przypadków przeziębień i grypy wśród zatrudnionych (akurat trwa sezon zachorowań na grypę i przeziębienie), ale jednocześnie brak jest wiedzy na temat postępowania w przypadku faktycznego zagrożenia wystąpienia koronawirusa w konkretnym środowisku pracy. 
 • Zagrożenie uszkodzenia dłoni ograniczą tylko środki ochrony indwidualnej
  „Szkolenia, akcje uświadamiające, instrukcje, wsparcie inspektora ds. bhp nie zapobiegną nieostrożnemu obchodzeniu się z ostrym narzędziem pracy i jego konsekwencjom. Zagrożenie uszkodzenia i ran dłoni ograniczyć mogą jedynie środki ochrony indywidualnej – rękawice ochronne, które pracownicy winni stosować przy pracy z nożem.” Takiego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • Wypadek pod koniec roku a deklaracja ZUS IWA
  Wypadek przy pracy miał miejsce w grudniu 2019 roku, protokół wypadkowy został sporządzony 30 grudnia 2019 r., zaś zatwierdzony w styczniu 2020 roku. Czy taki wypadek należy uwzględnić w deklaracji ZUS IWA za 2019 rok, czy jednak za 2020 rok, w którym zatwierdzony został protokół? 
 • Pracownik sam wybiera firmę szkoleniową, w której odbywa szkolenie bhp
  Pytanie: Czy pracodawca powinien honorować zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp w formie e -learningu w jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie szkoleń bhp innej niż wskazana przez pracodawcę? Pracownik sam wybrał firmę, inną niż ta której szkolenie zlecił pracodawca, na której portalu wykonał szkolenie online i dostarczył do pracodawcy zaświadczenie.
 • Dokumentacja powypadkowa pracownika tymczasowego zatrudnionego na umowę zlecenie
  Pytanie: Zdarzył się wypadek pracownika tymczasowego skierowanego przez agencję pracy tymczasowej (dalej: APT) na podstawie umowy zlecenia do pracy u pracodawcy użytkownika. Czy pracodawca użytkownik wpisuje wypadek do swojego rejestru wypadków, czy ma obowiązek przechowywania karty wypadku z załącznikami? Kto, APT czy pracodawca użytkownik, wypełnia statystyczną kartę wypadku?
 • Rusztowania przy urządzeniach energetycznych a uprawnienia energetyczne
  Pytanie: Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych do prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych zaliczamy m.in. prace budowlane, malarskie itp. Czy w związku z tą definicją ekipa montująca rusztowania, przy urządzeniach objętych zakresem uprawnień przy eksploatacji tych urządzeń, musi również posiadać uprawnienia energetyczne? Ponadto w rozporządzeniu jest mowa o osobie upoważnionej do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. Czy wzór takiego upoważnienia jest określony przez przepisy, czy można samemu określić taki wzór?
 • Dofinansowanie okularów korygujących niezależne od liczby zaleceń lekarskich
  Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom świadczącym pracę przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów. Zalecenia w powyższym zakresie mogą zostać wydane nie tylko w ramach profilaktycznych badań wstępnych czy okresowych. Tym samym pracodawca nie może uzależniać kwestii zapewnienia okularów, w tym ich zmiany od formalnej częstotliwości okresowych badań profilaktycznych.
 • Czy można przedłużyć wydawanie posiłków regeneracyjnych pracownikom?
  Pytanie: Pracownicy powinni otrzymywać posiłki regeneracyjne w miesiącach od 01 listopada do 31 marca. Ustalenie czy pracownikom przysługuje posiłek regeneracyjny chwile potrwało i posiłek ten zaczęli otrzymywać dopiero od 01 stycznia 2020 r. Czy pracodawca może wydłużyć czas przekazywania posiłków o kolejne dwa miesiące, czyli na kwiecień i maj, lub w jakiś sposób zrekompensować pracownikom czas kiedy nie otrzymywali posiłków? Czy miesiące te zwyczajnie przepadają?
 • Kiedy dokonywać pomiaru narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące
  Pytanie: Czy stosowanie jakichkolwiek źródeł promieniowania jonizującego wymaga zgłoszenia i czy tym samym jest to jednoznaczne z koniecznością stosowania dozymetrii indywidualnej?
 • Szkolenie wstępne informatyka pracującego na zlecenie
  Czy trzeba przeprowadzić szkolenie wstępne i stanowiskowe bhp dla informatyka zatrudnionego w zakładzie na podstawie umowy zlecenia? 

Aktualności BHP - cały wykaz