Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2020/53

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie chemicznym
    Wykorzystywanie substancji chemicznych w procesach pracy powoduje, pe pracodawca w rozumieniu przepisów rozporządzenia REACH występuje w roli dalszego użytkownika. Jego rolą jest zapewnienie pracownikom dostępu do informacji w odniesieniu do substancji lub preparatów, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy oraz obowiązków wynikających z art. 35 i 37 rozporządzenia REACH (weryfikowane przez inspektorów pracy w ramach czynności kontrolno-nadzorczych). Na co, z punktu widzenia zagrożeń chemicznych, zwrócić szczególną uwagę podczas audytu bhp przedsiębiorstwa chemicznego? W artykule omawiamy problemy związane z obecnością czynników chemicznych w miejscu pracy i przedstawiamy obowiązki pracodawcy w zakresie działań korygujących podejmowanych na stanowisku pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz