Aktualności BHP - wydanie specjalne 2020/56 (11)

 • Praca zdalna jako nowy rodzaj pracy na odległość a przepisy bhp
  Wykonywanie pracy w siedzibie zakładu pracy lub z poziomu oddziału pracodawcy czy filii nie w każdym przypadku ma uzasadnienie. Całkiem duża część zawodów oraz specjalności może być realizowana w ramach stosunku pracy – na odległość. Wykonywanie pracy poza zakładem kojarzy się w pierwszej kolejności z telepracą. Nowym rozwiązaniem, niezależnym od telepracy, jest możliwość stosowania pracy zdalnej – na gruncie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Problem w tym, że przepisy regulujące możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej (póki co) pomijają kwestie związane z technicznym bezpieczeństwem pracy. Może to powodować wiele wątpliwości dotyczących zapewnienia pracownikom zdalnym bezpiecznych warunków pracy.
  • Telepraca (3)
  • Praca zdalna (3)
  • Praca określona w umowie (4)
  • Zapewnienie właściwych warunków pracy (4)
  • Właściwa organizacja stanowiska pracy zdalnej (5)
  • Laptop na stanowisku pracy (6)
  • Praca na laptopie a ergonomia (6)
 • Ocena ryzyka telepracownika oraz pracownika zdalnego – wybrane problemy
  Spora grupa zawodów i specjalności może funkcjonować poza siedzibą pracodawcy, pracując na odległość. Mowa tutaj o telepracy oraz wprowadzonej stosunkowo niedawno pracy zdalnej wykonywanej w celu przeciwdziałania COVID-19. W przypadku powyższych rodzajów prac nie należy zapominać o prowadzeniu oceny ryzyka zawodowego, w przypadku gdy praca wykonywana jest w ramach komputerowego stanowiska pracy – o ocenie warunków pracy na takim stanowisku. W sytuacji gdy praca zdalna realizowana w celu przeciwdziałania COVID-19 jest szeroko rozumianą pracą biurową, wówczas ocena ryzyka zawodowego nie będzie praktycznie różniła się od tej przeprowadzonej w ramach telepracy.
  • Zasadność czy obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka (7)
  • Uczestnicy procesu oceny ryzyka (8)
  • Dokumentowanie oceny oraz obowiązek informacyjny (9)
  • Kiedy zaktualizować ocenę ryzyka (9)
  • Ocena ryzyka a ocena komputerowego stanowiska pracy (9)
  • Podsumowanie (10)
 • Postępowanie w razie wypadku pracownika zdalnego
  Wykonywaniu pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 może towarzyszyć wypadek. obowiązkiem pracownika zdalnego jest niezwłoczne zawiadomienie o wypadku swojego przełożonego. W żadnym razie fakt, że praca zdalna realizowana jest poza zakładem pracy, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku powołania zespołu powypadkowego ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z procedury powypadkowej.
  • Wypadek przy pracy – nie tylko w siedzibie zakładu (11)
  • Zgłoszenie wypadku (12)
  • Działania pracodawcy (12)
  • Obowiązki zespołu powypadkowego (13)
  • Protokół powypadkowy oraz jego zatwierdzenie (14)
  • Podsumowanie (15)
 • Pytania Czytelników
  • Jak zakwalifikować wypadek pracownika w czasie pracy zdalnej (16)

Aktualności BHP - cały wykaz