Aktualności BHP 2017/10-11

 • Temat numeru
  • Co wpływa na wypadkowość w handlu?
   Praca w hipermarketach charakteryzuje się stosunkowo wysokim wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Wymaga wykonywania czynności związanych z transportem, magazynowaniem i sprzedażą towarów w warunkach uciążliwych a często także szkodliwych.
 • Zwiększone ryzyko odpowiedzialności pracodawcy za ewentualne zakażenia personelu medycznego
  Na szpitalu jako na pracodawcy spoczywa zwiększone ryzyko odpowiedzialności za ewentualne zakażenia personelu medycznego. Jego przedstawiciele dotknięci wirusowym zapaleniem wątroby nie muszą dlatego udowadniać, że do zakażenia doszło w związku z pracą zawodową, gdyż jest to wniosek wynikający z faktu zatrudnienia w warunkach szpitalnego narażenia na takie zakażenie.
 • Ocena ryzyka zawodowego nauczyciela - wskazówki
  W każdej szkole w ramach działań wychowawczych należy wyeliminować zagrożenia oraz wzmacniać właściwe zachowania uczniów. Oznacza to obowiązek przeprowadzenia diagnozy stanu bezpieczeństwa, aktualizowania dokumentacji na podstawie nowych wytycznych oraz regularnego przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Znajomość przepisów i zasad bhp jest warunkiem odpowiedzialnego wypełniania obowiązków przez  każdego nauczyciela, a ocena ryzyka zawodowego jest narzędziem służącym bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników w miejscu pracy.
 • Uprawnienia do obsługi wózków akumulatorowych z przyczepką
  Czy pracownik w miejscu pracy może kierować (obsługiwać) wózek platformowy akumulatorowy z przyczepką na podstawie prawa jazdy kategorii B? Czy niezależnie od tego, czy pracownik posiada prawo jazdy wspomnianej kategorii, musi odbyć szkolenie operatora wózków jezdniowych?
 • Obowiązki pracodawcy związane z pracą na otwartej przestrzeni
  Jakie obowiązki ma pracodawca, który zatrudnia pracowników, którzy ponad 6 godzin dziennie wykonują czynności pracownicze na otwartej przestrzeni (na powietrzu)?
 • Powołanie komisji antymobbingowej
  Pracownik wszedł w spór z kierownikiem. Pracownik twierdzi, że jest mobbingowany, zgłosił tę sprawę pracodawcy i komórce służby bhp. Czy pracodawca może powołać komisję antymobbingową składającą się z pracowników, którzy nie mają żadnych związków ze skłóconymi osobami? Kto wchodziłby w skład takiej komisji? Czy powołanie takiej komisji musi być zapisane w układzie zbiorowym?
 • Pierwsze kroki specjalisty ds. bhp w nowej firmie
  Jakie powinny być pierwsze kroki specjalisty ds. bhp w nowej firmie, z którą podpisał umowę na świadczenie usług z zakresu bhp i ppoż.?
 • Uraz podczas odbierania służbowego telefonu a wypadek przy pracy
  Pracownik stojąc na przyczepie (rozkładał plandekę), odebrał telefon służbowy od klienta. W wyniku tego stracił równowagę i spadł z niej, doznając urazu - złamanie żeber oraz prawej ręki. Czy opisane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy?
 • Wypadek ucznia a odpowiednia dokumentacja powypadkowa
  Uczeń gimnazjum uległ wypadkowi podczas zajęć. Powołany przez dyrektora szkoły zespół powypadkowy sporządził dokumentację powypadkową oraz spisał protokół według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Jednak ZUS odesłał wniosek matki o odszkodowanie za ww. wypadek i kazał przedstawić protokół, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Czy szkoła w przypadku zaistnienia wypadku ucznia ma sporządzać podwójną dokumentację powypadkową zgodnie z cytowanymi wcześniej aktami prawnymi?
 • Oznakowanie ochronników słuchu
  Ochrony indywidualne przeznaczone do zapobiegania szkodliwym skutkom hałasu powinny mieć etykiety wskazujące wartość tłumienia hałasu oraz wskaźnika komfortu zapewnianego przez dany środek. Jeśli nie jest to możliwe, etykiety powinny być umieszczone na opakowaniu takiego środka. Ponadto producent ma obowiązek umieszczenia oznakowania CE na środkach ochrony indywidualnej, które spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu oraz zostały poddane procedurom oceny zgodności.
 • Jak ograniczyć narażenie pracowników na drgania mechaniczne, wibrację
  W firmie uruchomiono nowy proces obróbki mechanicznej polegający na szlifowaniu szlifierkami ręcznymi oscylacyjnymi. Po wykonaniu badań stwierdzono nadmierny poziom narażenia pracowników na wibrację. Nie sprawdziły się rękawice przeciwwibracyjne. Aby ograniczyć poziom narażenia, wprowadzono system rotacyjny, pracownik wykonuje te czynności 4 godziny. Czy jest to prawidłowe postępowanie?