Aktualności BHP 2018/01 (116)

 •  Nowości
  • Projekt nowego rozporządzenia w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych (1-2)
   W sierpniu 2018 roku powinno wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Projekt tego rozporządzenia jest właśnie poddawany konsultacjom publicznym. Dlaczego dotychczasowe rozporządzenie ma zostać zastąpione nowym i czego możemy spodziewać się po nowych przepisach?
  • Nowa norma dotycząca zarządzania systemem bhp (3-4)
   Niebawem zacznie obowiązywać nowa norma ISO 45001, określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania bhp. Czy firmy, które wprowadziły już System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, według normy OHSAS 18001, będą musiały uzyskać certyfikat według nowych standardów? Czym różnić się będzie jedna norma od drugiej? Czym jest norma ISO 45001 i jakie są zalety jej wprowadzenia?
 • Warunki pracy
  • Odzież robocza dla nauczyciela na zastępstwie (5)
   Czy nauczycielowi wychowania fizycznego zatrudnionemu w szkole podstawowej na czas określony (umowa na zastępstwo) w wymiarze 12/18 części etatu do końca czerwca 2018 roku należy zapewnić odzież roboczą lub ochronną?
  • Zasady przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej (6)
   W jaki sposób określić, komu przysługuje odzież robocza? Czy okres używania odzieży roboczej można uzależnić od wymiaru zatrudnienia?
  • Skład i uprawnienia komisji bhp (7)
   Kto wchodzi w skład komisji bhp? Jakie uprawnienia posiada komisja bhp?  Czy są to uprawnienia wyłącznie doradcze w zakresie bhp?
  • Kwalifikacje osób sprzątających w pomieszczeniu stacji transformatorowej (6)
   Firmie sprzątającej zlecono usługę wykonania doczyszczenia posadzki w stacji transformatorowej. Czy osoby sprzątające muszą posiadać specjalne kwalifikacje?
  • Warunki pracy zimą w magazynie (10)
   W magazynie środków ochrony roślin temperatura wynosi 7oC. Co powinien w takiej sytuacji zrobić pracodawca? Czy powinien zapewnić pracownikom ciepłe posiłki, czy bezwzględnie zapewnić ocieplenie magazynu? Czy w takim magazynie może pracować wózek na propan-butan, jeśli nie, to czy może tylko przejeżdżać przez ten magazyn?
  • Dokumentowanie szczepień pracowników jest obowiązkowe (11)
   Po zaistniałym zdarzeniu wypadkowym pracownika odwieziono do lekarza w celu udzielenia pomocy lekarskiej. Pracownika zaszczepiono szczepionką, bo nie posiadał książeczki szczepień i nie był pewien, czy był szczepiony. W przychodni, gdzie był szczepiony, potwierdzono jego szczepienie w poprzednich latach, jednak w książeczce nie posiadał wpisu o tych szczepieniach. Czy wpisy w książeczce szczepień są obligatoryjne?
  • Dozór techniczny a bezpieczeństwo pracy (12-13)
   W wielu przedsiębiorstwach praca wykonywana jest przy użyciu urządzeń stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. Część tych urządzeń musi być objęta nadzorem szczególnym przez wyspecjalizowaną instytucję, jaką jest Urząd Dozoru Technicznego. Jaki jest zakres i forma realizacji obowiązków dozoru technicznego w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy?
  • Komisja bhp dla spółek Grupy Kapitałowej (14)
   Czy w każdej spółce wydzielonej z  Grupy Kapitałowej powinniśmy mieć oddzielne rozporządzenie dotyczące komisji bhp, czy powinniśmy też prowadzić oddzielne spotkania członków? Czy biorąc pod uwagę wspólny cel oraz ścisłą współpracę, możemy połączyć te aspekty? Pracujemy w tych samych biurach i jesteśmy obsługiwani przez te same działy administracyjne, kadrowe oraz bhp. Z każdej spółki mamy natomiast wybranego przedstawiciela wchodzącego w skład komisji bhp.
 • Temat numeru
  • Bezpieczna stacja paliw płynnych (8-9)
   Stacje paliw płynnych rosną jak grzyby po deszczu. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy pracownikom, klientom, a także otoczeniu, stacje paliw płynnych muszą spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Jakie są wymagania odnośnie zabudowy stacji paliw bądź bezpiecznej eksploatacji zbiorników na paliwa płynne? Jakie są najważniejsze kwestie ochrony przeciwpożarowej na stacji paliw?
 • Wypadki przy pracy
  • Wypadek pracownika kontraktowego a dokumentacja powypadkowa (15)
   Kto sporządza kartę wypadku, gdy wypadkowi ulegnie osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, a zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej (tzw. umowa kontraktowa)?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika a ocena ryzyka zawodowego (16)
   Na terenie produkcji posiadamy wiele maszyn i linii produkcyjnych. Dążymy do stanu, w którym każdy pracownik będzie potrafił obsługiwać jak największą ilość maszyn. Dochodzi więc do sytuacji, w której pracownik na stanowisku operatora maszyn obsługuje zupełnie inne maszyny niż inny pracownik na takim samym stanowisku (w obrębie jednego lub różnych działów). Czy w takim przypadku prawidłowe będzie opracowanie dodatkowych ocen ryzyka zawodowego dla każdego gniazda i zapoznawanie pracownika z kolejnymi ocenami w miarę szkolenia na kolejnych maszynach, czy też należy za każdym razem, kiedy pracownik zwiększa kompetencje, aktualizować ocenę ryzyka dla tego konkretnego pracownika?