ATEST - ochrona pracy 2017/01


  • Teksty-preteksty (2)
   • Dość tej amatorszczyzny!
   • Problem nie do rozwiązania?
   • Przecież po to jest internet
   • Przerwa w życiorysie
   • Przyjaciel w pracy
  • Liczba miejsc jest ograniczona (3)
 • Lekcje BHP
  • Spawacz, cz. 3 (4)
   "Lekcje bhp" pomyśleliśmy jako swoiste karty charakterystyki poszczególnych zawodów. Jako materiały dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub sprawdzić swoją wiedzę, a w szczególności dla instruktorów (nauczycieli) zawodu, uczniów i ich rodziców (także na etapie wyboru zawodu), dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe w ramach szkoleń bhp, dla osób zdobywających kwalifikacje służby bhp i stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie. Pierwszą lekcję (w kilku częściach) poświęcamy zawodowi spawacza. Przygotowali ją dla czytelników dwaj autorzy. Lesław Zieliński w numerach 11-12/2016 scharakteryzował m.in. podstawowe czynności wykonywane przez spawacza, wymagane kwalifikacje, stanowisko pracy, zagrożenia i sposoby ochrony przed nimi. Zbigniew Jóźwiak przygląda się pracy spawacza pod kątem ergonomii.
 • Informacje
  • Forum "Bezpieczna maszyna" (6)
  • Podsumowanie roku i plany OSPSBHP (28)
  • 79 000 kontroli (31)
  • Zmiany dotyczące śoi (49)
   5 grudnia 2016 r. Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju zorganizował seminarium dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
  • Związkowcy o bhp w Krakowie (53)
  • Laboratoria akredytowane... (57)
   Drukujemy listę laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania m.in. badań środowiska pracy. Przed paru laty zamieszczaliśmy na łamach ATESTU laboratoria mające wówczas upoważnienia i, nieliczne, akredytacje do wykonywania wspomnianych badań. Do ponownej, oczywiście zaktualizowanej, prezentacji bazy laboratoriów skłoniły nas telefony czytelników z pytaniem: gdzie można wykonać określone badania środowiska pracy? Lista jest drukowana w porządku alfabetycznym województw.
  • Porozumienie OSPSBHP i UDT (60)
 • Przepisy i Normy
  • Dokumentacja nieobowiązkowa, ale często niezbędna (8)
   Ostatnia część zadania 12 poświęcona jest dokumentacji nieobowiązkowej, ale często w firmie niezbędnej. W przypadkach, w których to zaznaczono, prowadzi ją służba bhp lub poszczególne komórki organizacyjne zakładu, w zależności od ich zakresu obowiązków.
  • Na bieżąco... (12)
   Pod koniec 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy wręczyła swoje najważniejsze wyróżnienia: nagrody im. Haliny Krahelskiej, nagrody w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej", nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy.
  • Zmiany w prawie pracy w 2017 roku, część 1 (13)
   Rok 2017 przyniesie wiele zmian w przepisach dotyczących szeroko pojętego prawa pracy. Artykuł przybliża ich istotę. Opracowanie to zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest zmianom, które już weszły w życie 1 stycznia 2017 r. natomiast w drugiej części omówione zostaną zmiany, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku.
  • Maszyny do ciast nadziewanych i tart (35)
  • Potwierdzenie warunków zatrudnienia na piśmie przed dopuszczeniem do pracy (52)
   Rok 2016 przyniósł wiele zmian w kodeksie pracy. Jedną z nich była zmiana, która ma zakończyć występujący często w praktyce tzw. syndrom pierwszej dniówki. Weszła ona w życie we wrześniu 2016 r. Celem tej regulacji jest przede wszystkim ochrona praw pracownika. Dodatkowo ma ograniczyć zatrudnienie w "szarej strefie".
  • Normy dotyczące miesiarek (59)
  • CIOP uznaje kwalifikacje służby bhp... (60)
  • Wypadek przy pracy - wypadek komunikacyjny (61)
   Ubezpieczonemu przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli - oprócz udowodnionego naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, wywołanego jego umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem - przyczyną wypadku przy pracy (wypadku komunikacyjnego) było obiektywnie nieprawidłowe (niewłaściwe) zachowanie innego uczestnika zdarzenia, choćby niezawinione (wyrok Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2016 r., sygn. akt III UK 158/15).
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Jacek Siewiera (17)
  • To był świat w zupełnie starym stylu... (44)
 • Technologie i  Bezpieczeństwo
  • Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji maszyn (22)
   Użytkownicy maszyn, pracodawcy i osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa, powinni mieć zawsze aktualną ocenę ryzyka, wyrażoną raportem z audytu i dokumentacją oceny ryzyka, potwierdzającą skuteczność zastosowanych środków technicznych, proceduralnych i behawioralnych. Modernizatorzy powinni sporządzić dokumentację modernizacji, zawierającą kwalifikację zmian i ocenę ryzyka jako bazy doboru odpowiednich środków redukcji ryzyka.
  • Karta charakterystyki w służbie bhp, cz. 3: Sekcja 3 - skład/informacja o składnikach (29)
   W pierwszej części (ATEST 7/2016) A. Łuczak omówiła m.in. format i treść karty charakterystyki. W części drugiej (10/2016) skupiła się na sekcji 2 karty, która zawiera bardzo ważne elementy stanowiące podstawę do identyfikacji stwarzanych przez produkt zagrożeń i uwzględniane przy ocenie ryzyka zawodowego. Część trzecia omawia sekcję 3 - jedną z najistotniejszych.
  • Konserwator w spółdzielni mieszkaniowej, cz. 4 (64)
  • Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 9 (66)
 • Konferencje
  • Szybko, tanio i wszystko..., czyli czego od służby bhp oczekują pracodawcy (42)
   Podczas 9. ogólnopolskiej konferencji ATESTU "Ocena ryzyka i inne zadania służby bhp" (Jastrzębia Góra, 16-18 listopada 2016) zorganizowaliśmy dyskusję panelową pod tytułem "Jaki powinien być behapowiec - czego od służby bhp oczekują pracodawcy?", w której wzięli udział nie tylko zaproszeni goście, ale też uczestnicy konferencji. Dyskusja wzbudziła emocje, przekroczyła założone ramy czasowe i stała się w pewnym sensie rozmową o kondycji służby bhp.
 • Wypadki i Awarie
  • Wypadek w odlewni (48)
   W jednej z małopolskich odlewni w sierpniu br. doszło do ciężkiego wypadku, któremu uległ młody człowiek odbywający praktykę studencką. Poszkodowany - w wyniku pochwycenia przez obracające się mieszadło maszyny do produkcji mas odlewniczych - doznał amputacji urazowej dwóch palców prawej dłoni.
 • ABC BHP
  • D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (50)
   Substancje chemiczne i mieszaniny, jak również przedmioty je zawierające są nieodzownym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw w różnych branżach. Szerokie spektrum chemikaliów spełnia kryteria klasyfikacyjne w zakresie problematyki przewozu towarów niebezpiecznych. Przewóz towarów niebezpiecznych to nie tylko przemieszczenie materiałów lub przedmiotów spełniających określone kryteria, ale również postoje wymagane podczas tego przewozu i czynności z nim związane - napełnianie, pakowanie, załadunek i rozładunek. Specjalistą, dbającym o bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych i czynności mu towarzyszące poprzez zastosowanie niezbędnych środków i działań, jest doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 85) (54)
   Plan zróżnicowania składu zespołów pracowniczych: zrozumiałe instrukcje na stanowisku pracy (1)
 • Technik bhp (56)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
  • Technika na co dzień (10)
   • Pochłaniacz wielogazowy
   • Chwytak próżniowy
   • Domowy kompostownik
   • Myjka parowa
   • Ściana odpylająca
   • Rusztowania do odśnieżania
  • Listy do Redakcji (32)
  • Konkurs (41)
  • BHP w Sieci (47)
  • Czytelnia (55)