ATEST - ochrona pracy 2017/07

  • Odmieniajmy ryzyko przez wszystkie przypadki (3)

 • Organizacja i Ekonomika
  • Zasadnicze zmiany na rynku środków ochrony indywidualnej, cz. 1 (4)
   Duże zmiany zaszły też w obowiązkach dotyczących dokumentacji technicznej. Nowe rozporządzenie rozszerzyło obowiązek tworzenia takiej dokumentacji również na producentów śoi zaliczanych do I kategorii. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej również zostały poszerzone. Nowe przepisy nakładają na producenta zobowiązanie dokonania oceny ryzyka w zakresie zagrożeń, przed którymi dany środek ochrony indywidualnej zapewnia ochronę. Będzie to wymagało wypracowania metody oceny ryzyka. Jednostki notyfikowane wyrażają opinie, że nie będą sprawdzać poprawności tej oceny.
 • Przepisy i Normy
  • Bezpośredni nadzór (8)
   Czytelnik ATESTU przysłał list, w którym prosi: o jednoznaczne wyjaśnienie znaczenia pojęcia "bezpośredniego nadzoru", o którym mowa w par. 81 ust. 1 pkt 1 rozp. w sprawie ogólnych przepisów bhp, w szczególności o wyjaśnienie, na czym konkretnie polega ta bezpośredniość, a ponadto wyjaśnienie, czy ten bezpośredni nadzór jest synonimem "stałego nadzoru", o którym mowa w par. 86 ust. 2? Jeśli nie, to prosi o wyjaśnienie, co oznaczają obydwa nadzory i podanie różnic między nimi.
  • Na bieżąco... (12)
   Na podstawie informacji oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Łomży zamieszczamy odpowiedzi na pytania pracodawców dotyczące: potwierdzania liczby godzin świadczenia usługi, możliwości świadczenia pracy przez pracownika w czasie urlopu, informowania pracownika o tym, że zakład nie zamierza zawrzeć z nimi kolejnej umowy na czas określony, zawiadamiania organu PIP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
  • Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego (42)
   W artykule rozpoczynamy omawianie zadania 14 dotyczącego udziału służby bhp w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. W tej części autor przywołuje wybrane akty prawne związane z prezentowanym tematem.
  • Wycinarki ramieniowe (45)
   W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) w tym artykule o wycinarkach ramieniowych.
  • Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi (55)
  • Zmiany w treści świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych, aerozole po nowemu (56)
  • Odwołanie pracownika z urlopu (57)
   Pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego, zwolniony jest czasowo z obowiązku świadczenia pracy i pozostaje czasowo poza sferą pracowniczego podporządkowania. Nie utrzymuje w tym okresie stałego, codziennego kontaktu z pracodawcą. Nie należy zatem wymagać od niego, aby odczytywał intencję pracodawcy odwołania z urlopu wypoczynkowego, z faktów konkludentnych, na przykład z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w przedostatnim dniu urlopu, w której uzyskuje informację, że jest potrzebny w pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2017 r., sygn. II PK 26/16).
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (59)
 • Lekcje BHP
  • Spawacz, cz. 7 (14)
   "Lekcje bhp" to materiały dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub sprawdzić swoją wiedzę, a w szczególności dla instruktorów (nauczycieli) zawodu, uczniów i ich rodziców (także na etapie wyboru zawodu), dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe w ramach szkoleń bhp, dla osób zdobywających kwalifikacje służby bhp i stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie. Pierwszą lekcję (w kilku częściach) poświęcamy zawodowi spawacza.
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Maciej Kuśmierz (17)
  • Ewakuacja z wysokości i przestrzeni zamkniętych (18)
  • Dolce vita (40)
 • Informacje
  • 10. Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST (20)
  • Posiedzenia ROP (26)
  • Bezpiecznie od początku - wyjazd studyjny do Szwecji (34)
  • Jubileusz 15-lecia WSZOP (35)
  • Wyzwanie polskiego bhp (39)
  • ZŁOTE SZELKI 2017 (44)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (53)
 • Edukacja
  • Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 3 (23)
   Poszkodowanego przekładamy z brzucha na plecy tylko gdy jest podejrzenie, że nie oddycha! Należy pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z urazami głowy, szyi lub podejrzewamy uszkodzenie kręgosłupa, pacjenta można poruszyć tylko wtedy, jeśli jest to absolutnie niezbędne. Nieprawidłowe poruszenie może doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego, a tym samym do paraliżu.
  • Dwa światy... oświaty,  cz. 1 (31)
   Autor artykułu jest wieloletnim behapowcem i społecznym inspektorem pracy związanym z oświatą. To specyficzne środowisko jest mu bliskie, znane, a wszelkie niedopatrzenia, jakie dostrzega, budzą w nim niepokój i dążenie do wprowadzenia zmian. Wszystko po to, by oświata dobrze wywiązywała się z jednej ze swych podstawowych funkcji, funkcji opiekuńczej.
  • Angielski dla behapowców (l. 91) (50)
   Słownik obejmujący terminy z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, przygotowany przez autorów na podstawie tłumaczonych przez nich dyrektyw, a obecnie wybranych publikacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, które złożyły się na 90 lekcji "Angielskiego dla behapowców". Jest on sukcesywnie powiększany o słownictwo z kolejnych lekcji. W niniejszym numerze trzecia część studium przypadku poświęconego pomocy przedsiębiorstwom w lepszym zrozumieniu problemu przewlekłych chorób w środowisku pracy przygotowanego na podstawie materiałów EU-OSHA. Materiały te są nie tylko podstawą do nauki fachowego angielskiego słownictwa, ale też pomocą w zrozumieniu wielu kwestii związanych z pracą. Artykuł ten jest kontynuacją ważnych problemów związanych ze starzeniem się siły roboczej, z aktywnością zawodową ludzi cierpiących na schorzenia przewlekłe i związaną z tym absencją.
 • Technik bhp (52)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (54)
 • Konferencje
  • Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym (27)
   Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym - BeNiSz - to nowe przedsięwzięcie redakcji ATEST i współpracowników. Seminarium szkoleniowe pracowników służby bhp i ochrony przeciwpożarowej w uczelniach i instytutach naukowych odbyło się przy dużym udziale i zaangażowaniu samych uczestników, dzięki czemu jego rezultaty uznano za zasługujące na rozpowszechnienie.
 • Wypadki i Awarie
  • Płonące prosię (37)
 • Stałe rubryki
  • Teksty-Preteksty (2)
  • Czytelnia (9)
  • Technika na co dzień (10)
  • Konkurs (26)
  • Wydarzenia (36)
  • Redakcja odpowiada (58)