Serwis Prawno-Pracowniczy 2016/19

 • O tym się mówi
  • Jak ustalić podstawę oskładkowania osób oddelegowanych po zmianie przepisów
 • Temat Miesiąca
  • Jakie świadczenia mogą otrzymać rodzice po urodzeniu dziecka
 • Prawo Pracy
  • Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem posiadającym prawo do emerytury
  • Jak określić zakres obowiązków specjalisty ds. kadr
  • Czy wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę wymaga zgody drugiej strony umowy
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczać dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia
  • W jaki sposób ustalić ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej przez pracownika
  • Czy w razie pracy podczas urlopu rodzicielskiego dodatki do wynagrodzenia przysługują w pełnej wysokości
  • Czy odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia
 • ZUS
  • Kiedy wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. wykonujący umowę zlecenia podlega oskładkowaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Czy pracownik, który w trakcie choroby wyjechał na zagraniczną wycieczkę, ma prawo do zasiłku
  • Jak skorygować w ZUS nienależnie wypłacone wynagrodzenie chorobowe
 • O to pytają kadrowi
  • Co powinno zawierać potwierdzenie warunków umowy o pracę pracownika zatrudnionego na zastępstwo
  • Czy pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego, jeśli jego dziecko zmarło przed rozpoczęciem urlopu
  • Kiedy pracownikowi w wieku przedemerytalnym można wręczyć wypowiedzenie zmieniające
  • Czy można przerwać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
 • Bezpieczna Praca
  • Czy działalność zapobiegająca wypadkom przy pracy może być dofinansowana z ZUS
 • Związki Zawodowe
  • Czy można zatrudnić związkowca na okres kadencji
  • Czy związek zawodowy powinien ujawnić listę nauczycieli-związkowców
 • Z Wokandy
  • Czy ZUS może bez ograniczeń czasowych żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego
 • Działalność Socjalna
  • Od którego pracodawcy pracującemu emerytowi przysługują świadczenia z zfśs
  • Czy ze środków zfśs można finansować abonament RTV
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Rada pracowników procedura powołania
  • Rada pracowników - uprawnienia członków
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jak ustalać i wypłacać dodatki do wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom samorządowym - 7 problemów z praktyki
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak prawidłowo wyliczać przychody pracownika przekraczające ustalone w 2016 r. limity w zakresie składek i podatku