Aura - Ochrona Środowiska 2019/09

 • Energia geotermalna – niskoemisyjne ciepłownictwo
  Ministerstwo Środowiska w roku 2016 uruchomiło program wsparcia publicznego dla projektów geotermalnych ukierunkowanych na zastosowanie energetyczne. Przeznaczono 200 mln zł na wiercenie pierwszych otworów badawczych i 500 mln zł na wiercenie kolejnych otworów oraz na infrastrukturę grzewczą. Program Ministerstwa Środowiska posiada kilka etapów. Wsparcie ma formę dotacji i może wynosić nawet do 100% kosztów inwestycji w przypadku samorządów. Kolejną formą wsparcia MŚ to pożyczki i inwestycje kapitałowe. W roku 2017 złożono 35 wniosków na wiercenia otworów i inne prace instalacyjne. Sześć miejscowości uzyskało pozytywne decyzje w 2018 roku. Są to Koło, Lądek-Zdrój, Sieradz, Sochaczew, Szaflary, Tomaszów Mazowiecki. Zakłada się, że najpierw zlecona zostanie instytutom naukowym analiza geologiczna odwiertów poszukiwawczo--badawczych. Specjaliści wytypują najkorzystniejsze lokalizacje wierceń pod kątem natrafienia na wody geotermalne. Już dziś naukowcy dysponują wystarczającą bazą danych geologicznych i termicznych pozwalających na wytypowanie miejsc w naszym kraju posiadających odpowiedni potencjał energetyki geotermalnej. Przesądzającym o obecności wód geotermalnych jest wiedza o porowatości poszczególnych pokładów skalnych umożliwiających gromadzenie się wody i wiedza o ich temperaturze.
 • Profesor Stefan Michalik we wspomnieniach
  Profesor Stefan Michalik (1935-2018) pochodził z Przeworska, pracował w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Był znanym botanikiem i ekologiem, członkiem komisji oraz rad m.in. parków narodowych i krajobrazowych. W trakcie swej wieloletniej pracy naukowej analizował florę Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, w tym Bieszczadzkiego, Gorczańskiego, Magurskiego, Ojcowskiego i Pienińskiego. Ponadto prowadził liczne badania florystyczne na terenie rezerwatów Ziemi Krakowskiej. Prezentowana książka powstała z inicjatywy prof. Krystyny Przybylskiej oraz prof. Barbary Michalik, żony Profesora Michalika. Celem publikacji było przypomnienie dokonań oraz przedstawienie mniej znanych faktów z życia cenionego botanika i przyrodnika. Wydanie ukazuje sylwetkę zasłużonego dla nauki badacza z dwóch perspektyw: domu rodzinnego oraz środowiska naukowego.
 • Plan przeciwdziałania skutkom suszy
  W naszym kraju w ostatniej dekadzie obserwuje się częstsze występowanie suszy. Scenariusze zmian klimatu wskazują na pogłębienie się tego problemu i coraz dłuższe okresy trwania suszy w ciągu roku. Zatem musimy już teraz przeciwdziałać jej skutkom. Od ubiegłego roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Opracowanie projektu pod nazwą "Stop suszy!" wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych, a także przepisów prawa krajowego.
 • Złapać słońce
  Diogenes, starożytny cynik jest mi bliski nie tylko dlatego, że w biały dzień, ze świecą w ręku, szukał w tłumie człowieka. To akurat zajęcie we współczesnej Polsce byłoby równie jałowe. Cenię go przede wszystkim za stosunek do władzy i poczucie własnej wartości. Kiedy Aleksander Wielki zapytał filozofa, czy ma jakieś życzenie, Diogenes odparł krótko: "Nie zasłaniaj mi słońca"... I choć słowa mistrza mają głębszy, metaforyczny sens są przecież pewną pochwałą słońca. A słońce to bóstwo, zjawisko - czczone od zawsze i we wszystkich cywilizacjach. Źródło światła, ciepła i głębokiej wiary. Dziś budzi skojarzenia dość banalne: chlorofil, słonecznik, plaża, opalenizna. Mało kiedy zastanawiamy się nad jego rzeczywistą siłą. A jest ona ogromna.
 • Zmiany klimatu drastycznie zmienią roślinność Ziemi
  Klimat w ogromnym stopniu wpływa na fizjonomię roślinności i warunkuje występowanie określonych gatunków na danym terenie. Wpływ zmian klimatycznych na roślinność stanowi przedmiot dużego zainteresowania, jako że roślinność, oprócz swego podstawowego znaczenia, odgrywa również znaczącą rolę w funkcjonowaniu ekosystemów, produkcji żywności i w utrzymywaniu ogólnego bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do innych grup organizmów rośliny mogą przemieszczać się jedynie przez rozprzestrzenianie się pyłków, nasion i diaspor, co spowalnia migrację i sprawia, że roślinność nie jest w stanie szybko reagować na zmiany klimatyczne. Rośliny, jako organizmy osiadłe, są niestety również bardzo podatne na efekty szybkich zmian środowiskowych. Wszystkie dostępne dowody wskazują, iż zmiany klimatyczne już mają i będą miały w obecnym stuleciu ogromny wpływ na różnorodność roślin, zarówno na poziomie krajobrazu, jak i ekosystemu, a także zarówno na poziomie gatunkowym, jak i liczebności populacji. Jest niemalże pewne, iż efekty zmian temperatury i wysokości opadów będą wraz z innymi czynnikami mieć wpływ na szereg procesów biologicznych oraz występowanie poszczególnych gatunków i stan ekosystemów.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz