Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/12

 • 25 lat "Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie
  Jednym z ustawowych zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, wynikającym wprost z przepisu art. 166 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, jest działalność promocyjna i informacyjna w zakresie zagadnień objętych właściwością rzeczową organów nadzoru górniczego. Choć ujmowane różnymi słowy i w aktach różnej rangi, przewija się ono w przepisach górniczych już od 1954 r., kiedy to, w § 10 załącznika do uchwały Nr 612/54 Rady Ministrów, wśród zadań Naukowo-Technicznej Rady Górniczej, działającej ówcześnie przy Prezesie WUG, wymieniono m.in. "opiniowanie planów i zakresu działalności wydawniczej i popularyzacyjnej odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej gospodarki złóż...". Promocja zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (w tym złóż kopalin) w górnictwie w działalności Wyższego Urzędu Górniczego przybiera różne formy, przekrojowo scharakteryzowane wcześniej w pracy. Jedną z nich są różnorodne publikacje, a wśród nich przede wszystkim periodyk naukowo-techniczny "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie". Prezes WUG wydaje go nieprzerwanie od 1992 r., więc prosta arytmetyka uświadamia, że skończył on już 25 lat! Wydaje się, że jest to dobra okazja, aby przypomnieć jego korzenie, ewolucję i dorobek, a przede wszystkim Ludzi, którzy go tworzyli.
 • Współczynnik eksploatacji, a rodzaj górotworu
  W artykule przedstawiono analizę wartości współczynnika eksploatacji przeprowadzoną dla warunków eksploatacji pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Poddane ocenie rejony charakteryzowały się zastosowaniem tego samego systemu eksploatacji z zawałem stropu, ale odmiennymi warunkami geologicznymi. Górotwór scharakteryzowano przez miąższość i rodzaj warstw nadkładu, rodzaj warstw karbonu, głębokość eksploatacji oraz stopień naruszenia górotworu wcześniej dokonaną eksploatacją.
 • Brytyjskie doświadczenia z samodzielną obudową kotwową wyrobisk
  W artykule, na podstawie opracowania Golder Associates, przedstawiono podsumowanie doświadczeń brytyjskich związanych z zastosowaniem technologii kotwienia w kopalniach węgla w okresie od 1987 do 1994 r. (prywatyzacja British Coal) oraz prac wykonywanych przez członków zespołu Rock Mechanics Technology, ich roli i doświadczeń przy przewodzeniu tej zmianie, obejmujących przeszkody organizacyjne i techniczne, to jak zostały one przezwyciężone, zastosowaną technologię oraz osiągnięte korzyści dotyczące wydajności i bezpieczeństwa. Artykuł omawia ogólnie fundamentalne zasady projektowania samodzi8elnej obudowy kotwowej, sposób kontroli i monitoringu wyrobisk dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz wskazuje jakie uwarunkowania geotektoniczne i reologiczne należy uwzględniać przy planowaniu wybierania złoża węgla kamiennego, aby możliwe było stosowanie z powodzeniem samodzielnej obudowy kotwowej w wyrobiskach przygotowawczych.
 • Zarządzanie zawodnieniami powierzchni na terenach górniczych w procesie kwalifikacji zasobów przemysłowych (Artykuł dyskusyjny)
  W artykule opisano sposób zarządzania zawodnieniami na terenach górniczych kopalń podziemnych poprzez kwalifikację zasobów kopalin do przemysłowych z wykorzystaniem elementów opisu zawodnień w hydromorfologiczno-kartograficznej metodzie oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych. Pozwalają one na dopuszczanie do zagospodarowania górniczego tych partii zasobów złóż kopalin, których eksploatacja górnicza nie powoduje nadmiernych zawodnień powierzchni terenu.
 • O wybranych miejscach kultu świętej Barbary w Czechach