Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/03

 • Rekultywacja gruntów zdegradowanych działalnością górniczą
  Wskazując podstawy prawne prowadzenia rekultywacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej zaprojektowania i wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa geologicznego i górniczego, w artykule przedstawiono zasady wykonywania rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, na których wystąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni, a także zanieczyszczenie gleby i ziemi. Omawiając kwestią rekultywacji terenów, na których wystąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni, wskazano zasady jej wykonywania z użyciem odpadów. Artykuł prezentuje również wyniki rekultywacji wykonanej przez zakłady górnicze w latach 2007-2016.
 • Techniczne aspekty rewitalizacji obiektów pogórniczych
  Restrukturyzacja górnictwa wiąże się z likwidacją kopalń. Rodzi to problemy nie tylko techniczne, ale również socjalne. Odpowiedź na pytanie, co zrobić z majątkiem po  zlikwidowanych kopalniach, ma podstawowe znaczenie. Czy można zagospodarować w sposób społecznie użyteczny pozostałe po kopalniach wyrobiska podziemne i z jakimi technicznymi problemami należy się zmierzyć, aby zachować dla przyszłych pokoleń chociaż fragment z postindustrialnego dziedzictwa górnictwa. W artykule przedstawiono koncepcje wykorzystania podziemnych wyrobisk do celów: kulturowych, leczniczych i gospodarczych, skupiając się tylko na technicznych aspektach wykorzystania obiektów podziemnych.
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych i zatrudnianie obcokrajowców w ruchu podziemnych zakładów górniczych
  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Konfederacji Szwajcarskiej w odniesieniu do tzw. górniczych zawodów regulowanych. Ponadto, na przykładzie obywateli Ukrainy omówiono możliwość zatrudniania w ruchu podziemnych zakładów górniczych obywateli państw trzecich.
 • Etapy rekultywacji gruntów po odkrywkowej działalności górniczej
  Artykuł opisuje fazy (etapy) rekultywacji gruntów po działalności górniczej, podejmując w tym zakresie próbę rozstrzygnięcia, czy likwidacja wyrobiska stanowi element rekultywacji, a także przybliża przepisy prawne, piśmiennictwo i orzecznictwo sądowe odnoszące się do tej tematyki.
 • Po raz 20. porozmawiamy o problemach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie
 • Ze śląskiej "gruby" na szczyty Himalajów
 • Węgiel i tatami
 • Górnictwo na ziemiach polskich - od prehistorii do współczesności