Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/11

 • Próba oceny ryzyka zawodowego na krystaliczną krzemionkę w górnictwie węgla kamiennego w świetle zmiany dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
  Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 2018 r. powoduje zmiany wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, które dotkną również górnictwo węgla kamiennego. Istotne z punktu widzenia środowiska pracy w górnictwie są proponowane zmiany związane m.in. z wartością NDS dla krzemionki krystalicznej (kwarcu i krystobalitu), uznanej za oddzielny czynnik szkodliwy. Przedmiotem publikacji jest analiza oceny narażenia zawodowego na krystaliczną krzemionkę w środowisku pracy w górnictwie węgla kamiennego.
 • Awaria górniczego wyciągu szybowego szybu dwuprzedziałowego
  W artykule opisano przebieg i skutki awarii górniczego wyciągu szybowego dwuprzedziałowego szybu z zabudowanym sztucznym dnem i zbiornikiem przepadu oraz analizę jej przyczyn. Awaria ta, polegająca na kolizji skipu z elementami zbiornika przepadu, miała miejsce w grudniu 2017 r. i spowodowała kilkunastodniowe wstrzymanie wydobycia szybem.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczne pływających koparek chwytakowych na przykładzie urządzenia typu RS 6,5/220 Bf
  Artykuł omawia rozwiązania techniczne zastosowane w koparce pływającej chwytakowej typu RS 6,5/220 Bf, wydobywającej kruszywa spod lustra wody. Jego celem jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w budowie i działaniu koparki chwytakowej eksploatowanej w Szczecińskich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A.
 • Współpraca z samorządem terytorialnym i lokalną społecznością na przykładzie LW "Bogdanka" S.A.
  W artykule przedstawiono sposób, w jaki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., na etapie budowania strategii działalności biznesowej, uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (samorządami, lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi itp.). Omówiono koncepcję Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, definiowanej jako odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo.
 • Dziewięć guzików dumy
 • Historia i teraźniejszość górnictwa na Spitsbergenie

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz