Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/04

  • Energetyczne zagospodarowania potencjału cieplnego wody z procesów odwadniania kopalń
    W artykule omówiono założenia circular economy w odniesieniu do wód kopalnianych i ich właściwości predysponujące je do wykorzystania jako niskotemperaturowego źródła ciepła i chłodu. Przedstawiono również przykłady instalacji geotermalnych wykonanych w Polsce i na świecie oraz prace zrealizowane w tym zakresie przez ITG KOMAG. W oparciu o zdobyte doświadczenia oraz przegląd wykonanych instalacji sformułowano założenia wstępne do projektowania instalacji odzysku ciepła i chłodu z wód kopalnianych.
  • Odpady jako źródło surowca – przykład ZGH „Bolesław”
    W artykule przedstawiono nowatorski sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A., który stworzył nową możliwość zaopatrzenia hut w koncentrat cynkowo-ołowiowy. Prowadzona przez przedsiębiorstwo racjonalna gospodarka odpadami poflotacyjnymi, polegająca m.in. na powtórnej przeróbce wytworzonych odpadów, minimalizuje ich negatywne oddziaływanie, a tym samym chroni otaczające środowisko. Podjęte działania przyczyniają się również do ochrony złóż rud cynku i ołowiu.
  • Możliwości stosowania klauzuli opt-out w górnictwie wobec proponowanych zmian w obowiązujących systemach czasu pracy
    W artykule przedstawiono stan prawny w Polsce w zakresie stosowania klauzuli opt-out w systemie czasu pracy wg prawodawstwa Unii Europejskiej. Zaproponowano wprowadzenie do Kodeksu pracy dobrowolności korzystania z tej formy dodatkowego zatrudnienia, co w znacznym stopniu spowodowałoby spadek naruszania przepisów prawa w zakresie czasu pracy we wszystkich branżach działalności, a więc także w górnictwie. Propozycje takiej zmiany Kodeksu pracy zawierał już projekt jego nowelizacji z maja 2018 r., ale z powodu licznych protestów związków zawodowych do jej wprowadzenia nie doszło.
  • Wodny biznes – która woda zdrowia doda?

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz