Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/11

 • Potrzeby modyfikacji regulacji prawnych w zakresie rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych (3)
  W dzisiejszych uwarunkowaniach, wynikających zarówno z wymagań ochrony przyrody i krajobrazu, jak i postępującej urbanizacji oraz kurczenia się wolnej przestrzeni, właściwe wykorzystanie terenów poprzemysłowych i poeksploatacyjnych staje się ważnym wyzwaniem i szansą na polepszenie jakości otaczającego nas środowiska. Wskazano na istniejące luki i niezgodności w aktualnych przepisach prawnych, dotyczących rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych, które blokują możliwość kompleksowego i optymalnego ich wykorzystania lub zagospodarowania. Dotyczy to w szczególności wykorzystania licznych pozytywnych efektów środowiskowych działalności górniczej - tworzenia nowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, wzbogacania siedlisk itp. Potrzeby takie nasilają się zwłaszcza na terenach poeksploatacyjnych położonych na obszarach cennych przyrodniczo i na terenach zurbanizowanych. Analiza przepisów prawnych pozwoliła na przedstawienie propozycji zakresu ich zmian.
 • Ocena możliwości wykorzystania krótkofrontowych i specjalnych systemów eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce (9)
  W  umownym podziale pokładów węgla kamiennego, z uwagi na uwarunkowania decydujące o możliwości stosowania odpowiednich systemów eksploatacji wyróżniono pokłady o dogodnych i uciążliwych warunkach do eksploatacji systemem ścianowym z zawałem stropu. Podział taki pozwolił na identyfikację systemów krótkofrontowych i specjalnych, wykorzystywanych w obszarach, w których uwarunkowania sprawiają, że zastosowanie systemu ścianowego z zawałem stropu jest utrudnione. Ocena tych systemów wybierania wskazała na możliwość ich praktycznego wykorzystania w polskich kopalniach węgla kamiennego.
 • Wdrażanie technologii strugowej w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Ściana badawcza i co dalej (18)
  W artykule przedstawiono lokalizację i warunki geologiczno-górnicze ściany badawczej 1/IV w pokładzie 385/2, wyposażonej w pierwszy w kopalni "Bogdanka" kompleks strugowy. Ściana ta, o długości 250 m, uruchomiona została w marcu, a docelowy wybieg 1750 m osiągnęła w październiku 2010 roku. W artykule scharakteryzowano ścianę badawczą i kompleks mechanizacyjny oraz przedstawiono pełne wyniki produkcyjne osiągnięte przez tę ścianę. Przedstawiono również zamierzenia kopalni w zakresie dalszego wdrażania techniki strugowej w kopalni "Bogdanka", w szczególności dotyczącego lokalizacji drugiej ściany strugowej dla pierwszego kompleksu oraz zakupu drugiego kompleksu strugowego.
 • Wpływ niejednoczesności działania styków styczników kierunkowych na pracę napędu urządzenia wyciągowego (25)
  Artykuł przedstawia uwagi i spostrzeżenia, wynikające z badań urządzeń wyciągowych, dotyczące niezawodności napędu urządzenia wyciągowego z wykorzystaniem silnika asynchronicznego pierścieniowego. Jednym z głównych problemów, związanych z tego typu napędami jest ich praca przy niejednoczesnym działaniu zestyków styczników kierunkowych w układzie zasilania silnika wyciągowego. Brak jednoczesności działania zestyków w danym styczniku kierunkowym skutkuje powstaniem m.in. przepięć łączeniowych i prądów udarowych. Efektem tego może być uszkodzenie izolacji uzwojeń silnika, kabla i innych urządzeń, a w konsekwencji unieruchomienie urządzenia wyciągowego na dłuższy czas. Doświadczenia pracowników zajmujących się tym zagadnieniem wskazują, że jednym z istotnych zabiegów poprawiających niezawodność eksploatacji styczników kierunkowych jest ich regularne sprawdzanie, a w razie potrzeby, regulacja pod kątem jednoczesności działania zestyków we wszystkich 3 fazach.
 • Kronika (34)
  • Nadzór górniczego rynku
  • Bezpieczeństwo i ochrona środowiska - kluczowe problemy górnictwa
  • Jastrzębie Zdrój: XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna
  • WUG: Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie
 • Mija 10 lat (36)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (37)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (39)
   • Przygraniczne współdziałanie Polski i Czech na rzecz czystego powietrza
   • Zielony Pawilon, czyli... kosztowna ekomotoryzacja
   • Norwegia: gigantyczne złoża ropy - pod dnem Morza Barentsa
  • Górnictwo na świecie (40)
   • Australia: Kobiety poszukiwane do pracy w kopalniach
   • Kosowo chce rozwijać energetykę opartą na węglu
   • Indonezja: Strajk przyczyną dalszego wzrostu cen miedzi?
   • Niemcy: Przewidywany renesans elektrowni węglowych
 • Stwierdzenia kwalifikacji (41)
  Wykaz osób kierownictwa ruchu zakładów górniczych, które uzyskały kwalifikacje w sierpniu 2011 r. 
 • Dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych (42)
 • Normalizacja (44)
  • Przegląd opublikowanych norm
   • Ochrona przeciwpożarowa
   • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
   • Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
   • Rury stalowe i żeliwne
   • Rury z tworzyw sztucznych
   • Zawory ciśnieniowe
   • Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
   • Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
   • Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
   • Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
   • Trzonki lampowe i oprawki
   • Inne normy dotyczące lamp
   • Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
   • Zestawy wytwarzające energię
   • Włókna i kable
   • Złącza światłowodowe
 • Przegląd aktów normatywnych (45)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Odpady wydobywcze
  • Ochrona środowiska
  • Stopnie naukowe i tytuł naukowy
  • Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
  • Porządkowanie prawa
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Volkmar Meitzen (1822-1900), rozkwit kopalni "Król" i początki miasta Królewska Huta (Königshütte) cz. II (46)