Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/01

 • Wzrost zagrożenia metanowego w ścianach w pokładach metanowych w warunkach rosnącej koncentracji wydobycie (3)
  W artykule przeprowadzono analizę, która pozwala odpowiedzieć na dwa istotne pytania: 1) czy przy rosnącej koncentracji wydobycia węgla z pokładów metanowych występuje bariera ograniczająca zdolność wydobywczą ścian?, 2) czy należy liczyć się ze wzrostem lub obniżeniem koncentracji wydobycia w pokładach silnie metanowych? Na etapie planowania eksploatacji, jedynym czynnikiem spośród kształtujących metanowość ściany podczas jej eksploatacji, na który można wpływać, jest projektowana długość ściany. Analiza wariantowych obliczeń prognozowanego wydzielania metanu do środowiska ściany, dla projektowanej wielkości wydobycia, przy zmieniającym się postępie eksploatacyjnym oraz jej długości.
 • Pogórnicze wodne zbiorniki antropogeniczne jako nowy element sieci hydrograficznej (8)
  W artykule przedstawiono dotychczasowe dokonania oraz plany odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego, związane z pracami rekultywacyjnymi ukierunkowanymi na tworzenie w wyrobiskach poeksploatacyjnych antropogenicznych zbiorników wodnych. Scharakteryzowano również ilościowe zróżnicowanie składowych bilansu wodnego za okres 2002-2010 zbiornika poeksploatacyjnego "Pątnów" oraz dopływ wody do nowego zbiornika antropogenicznego "Lubstów". Wyniki badań i analiz składowych bilansu wodnego pozwalają oceniać zmiany jakości środowiska w rejonie tworzonego zbiornika oraz właściwości fizykochemicznych wód w nim gromadzonych. Staną się też podstawą do przeprowadzenia rekultywacji w kierunku wodnym możliwym przy bilansie dodatnim.
 • Wpływ zagrożeń naturalnych na stan bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego w latach 2001-2010 (16)
  Polskie górnictwo węgla kamiennego charakteryzuje się występowaniem wszystkich, typowych dla eksploatacji podziemnej, zagrożeń naturalnych. W artykule przeprowadzono analizę niebezpiecznych zdarzeń i wypadków śmiertelnych spowodowanych zagrożeniami naturalnymi w latach 2001-2010. Ocena ta potwierdza znaczący wpływ tych zagrożeń na stan bezpieczeństwa w polskich kopalniach węgla kamiennego. 
 • Studium uwarunkowań emisji gazów ze zlikwidowanych kopalń SW części GZW (część I) (23)
   Jednym z problemów, wynikających z likwidacji kopalń węgla kamiennego, jest emisja gazów kopalnianych do obiektów infrastruktury powierzchniowej i atmosfery. W pracy podjęto próbę udokumentowania czynników ją wywołujących i wyjaśnienia ich względnego znaczenia, na podstawie wyników analiz, badań i obserwacji, prowadzonych dla potrzeb kopalń SW części GZW. Odmiennie, niż wynika to z literatury przedmiotu, zróżnicowanie rodzaju i koncentracji gazów, obserwowane na powierzchni, sugeruje, że emisja ma miejsce ponad wszystkimi kopalniami, przy czym skład emitowanych gazów oraz skala ich emisji zależą głównie od warunków geologiczno-gazowych górotworu.
 • Kronika (28)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (29)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (34)
   • Chiny i Indie stawiają na węgiel
   • Odkryto bogate złoża uranu
   • Żarnowiec, Choszczewo, Gąski...
  • Górnictwo na świecie(35)
   • Jak węgiel stał się napojem energetycznym
   • Naturalne skarby Afganistanu - mit czy rzeczywistość?
   • Największa peruwiańska inwestycja górnicza zawieszona
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (36)
 • Normalizacja (38)
  Przegląd opublikowanych norm
  • Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
  • Złącza spawane i spoiny
  • Przekaźniki
  • Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
  • Transformatory. Dławiki
  • Podstacje. Ograniczniki przepięć
  • Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
  • Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
  • Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
  • Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
  • Urządzenia do malowania
  • Instalacja odgromowa
  • Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
 • Przegląd aktów normatywnych (39)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Po nekropoli królewskiej na Wawelu i Krypcie Zasłużonych na Skałce z udziałem naukowców AGH i zakładów robót górniczych Panteon Narodowy w Bazylice Królewskiej (40)
 • Spis treści 2011 (44)