Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/02

 • Walidacja metody oznaczania metanonośności w pokładach węgla kamiennego (3)
  Artykuł przedstawia wyniki analizy procedur przygotowania i przeprowadzenia badań metanonośności w pokładach węgla, w tym procedur obowiązujących w laboratorium badawczym. Analiza ta pozwoliła na opracowanie jednolitej procedury pobierania próbek węgla i wyznaczania zawartości metanu w próbce w laboratorium.
  W celu określenia strat metanu w trakcie pobierania prób węgla przeprowadzono badania sorpcji i desorpcji metanu na próbkach węgla w różnych wartościach ciśnienia nasycenia. Wykonane badania pozwoliły na ustalenie zależności umożliwiającej obliczenia strat metanu. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz zaproponowano ujednoliconą metodę określania metanonośności pokładów węgla. 
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe podziemnych wyrobisk Kopalni Soli "Wieliczka" (14)
  Artykuł przedstawia zabezpieczenia przeciwpożarowe w Kopalni Soli "Wieliczka". Z uwagi na zagrożenie, jakim dla solnego górotworu jest słodka woda, zrezygnowano z instalacji rurociągów przeciwpożarowych w udostępnionej dla turystów części kopalni. Rurociągi zastąpiono zarówno dodatkowym sprzętem gaśniczym, jak i zintegrowanymi systemami nadzoru ruchu i parametrów bezpieczeństwa w kopalni. Zaprezentowano także działania o charakterze technicznym, służące podniesieniu stopnia bezpieczeństwa pożarowego.
 • Kolejna godzina pracy w czasie zmiany roboczej a wypadki przy pracy w kopalniach węgla kamiennego (19)
  Analizie poddano 841 wypadków zaistniałych w dwóch kopalniach węgla kamiennego, w których na trzech zmianach, w czasie sześciu lat, zatrudnionych było 32 801 osób. Wykazano statystycznie, że w czwartej lub piątej godzinie pracy dochodzi do największej liczby wypadków do pewnej wartości maksymalnej wraz z upływem kolejnych godzin pracy, który następnie maleje.
 • Zwarcia łukowe - doświadczenia eksploatacyjne w polskiej energetyce zawodowej i przemysłowej (24)
  Zwarcia łukowe są jedną z przyczyn wypadków i zniszczeń materialnych. Towarzyszy im wydzielanie energii cieplnej, której wielkość zależy od czasu trwania zwarcia i poziomu prądu zwarciowego. Z rozważań teoretycznych wynika, że poważne skutki zwarć pojawiają się, gdy ich czas przekracza 100 ms. Dotychczas brakowało jednak ich praktycznej weryfikacji. Artykuł przedstawia opisy zwarć i ich skutków. Analiza tych opisów potwierdza związek pomiędzy czasem trwania zwarcia, a skalą wywołanego przez nie uszkodzenia. 
 • Studium uwarunkowań emisji gazów ze zlikwidowanych kopalń SW części GZW (część II) (31)
  Pracę oparto na wynikach analiz, badań i obserwacji prowadzonych dla potrzeb ruchowych kopalń węgla kamiennego. Wykorzystano także dane z różnego rodzaju dokumentów. Zebrany materiał obejmował wiele informacji, czasami tylko przybliżonych. Najważniejszymi były jednak pomiary: składu gazów kopalnianych i złożowych, metanonośności, metanowości względnej kopalń oraz ciśnienia atmosferycznego. Do badań generalnie użyto dobrze znanych metod, w tym statystycznych. Mniej znaną metodę geometryzacji pola metanonośności wykorzystano tylko do badań zmienności tego pola. W analizie związku koncentracji gazów kopalnianych z ciśnieniem barometrycznym brano pod uwagę dłuższe okresy ukierunkowanych zmian ciśnienia, nazwane trendami barycznymi.
 • Kronika (40)
  • Spotkanie z przewodniczącymi związków zawodowych działających w górnictwie węgla kamiennego
  • Zmiany dotyczące komisji specjalnych Prezesa WUG
  • Wnioski po wypadku w KWK "Krupiński"
  • SUG: Inauguracja działalności pod nowym szyldem 
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (41)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (43)
   • Ważne decyzje globalnej konferencji klimatycznej ONZ
   • Dominująca pozycja węgla kamiennego
   • Pięć euro za słoiczek z... "czystym powietrzem"
  • Górnictwo na świecie (44)
   • Dyskusja o składowaniu dwutlenku węgla trwa
   • Indyjskie kopalnie w Mozambiku i Rosji
   • 37 górników zginęło w 2011 r. w Stanach Zjednoczonych
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (45)
 • Normalizacja (48)
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Wytaczarki i frezarki
  • Wiertarki
  • Szlifierki i polerki
  • Gwintowniki i narzynki
  • Materiały ścierne
  • Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
  • Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
  • Kable
  • Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
  • Żarówki
  • Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
  • Oprawy oświetleniowe
  • Transformatory. Dławiki
  • Dźwignice
  • Urządzenia do przetwarzania
  • Instalacje elektryczne
  • Drabiny
 • Przegląd aktów normatywnych (49)
 • Historia i współczesność górnictwa
 • Z miedzy krajowej (50)