Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/05

 • Wpływ geometrii pola eksploatacyjnego i usytuowania linii pomiarowej na błędy wyznaczonych parametrów we wzorach całkowo-geometrycznej teorii wpływów (3)
  Prognozowanie wpływów eksploatacji na powierzchnię terenu wymaga określenia wartości parametrów poprzez które uwzględniane są lokalne warunki geologiczno-górnicze. W przypadku teorii całkowo-geometrycznej wyróżnia się trzy podstawowe parametry: parametr rozproszenia wpływów, współczynnik osiadania oraz parametr określający szerokość obrzeża. Wyznacza się je z pewnym błędem zależnym od wielu czynników. W przypadku pomiarów ujmujących pełne niecki obniżeniowe, błąd określenia parametrów teorii wpływów zależy od liczby punktów pomiarowych, głębokości eksploatacji oraz wartości błędu średniego opisu obniżeń przy pomocy stosowanego modelu teoretycznego. W niniejszym artykule stanowiącym kontynuację pracy [5] pokazano, jaki wpływ na wartości błędów parametrów teorii wpływów wywiera geometria pola eksploatacyjnego oraz położenie linii obserwacyjnej względem tego pola.
 • Studium uwarunkowań emisji gazów ze zlikwidowanych kopalń SW części GZW (część V) (10)
  KWK "Morcinek" udostępniały trzy szyby, m.in. na poziomach: 650, 800 i 950 m. Po likwidacji kopalni, koncentracje CH4 i CO2 w szybach wzrosły ze znacznym opóźnieniem, krótszym w szybie III. W szybach I i II ustabilizowały się później na typowym dla każdego z nich poziomie, zbliżonym do ich koncentracji w gazach złożowych udostępnionych szybami stref gazowych. W szybie III zaznaczyło się natomiast zastępowanie metanu przez azot. Późne ujawnienie się emisji tych gazów wynikało z oporów przepływu, których pokonanie możliwe było po zatopieniu części zrobów i wzroście ciśnienia w ich obrębie. Migracja gazów w szybach zachodziła poziomami 650 i 800 m. Główną rolę odgrywał jednak poziom 650 m, z uwagi na wyższy gradient ciśnienia pomiędzy nim a zrębami szybów. Wcześniejsze rozpoczęcie emisji z szybu III wiązało się z rozszczelnieniem jego połączeń ze zrobami (wybuch metanu, ucieczki zasypu), a wzrost koncentracji azotu koresponduje z zatopieniem poziomu 950 m i wynika z wypychania zatłoczonego tam wcześniej azotu.
 • Działalność Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych w latach 1999-2011 (19)
  Wobec nasilonego po 1989 r. procesu likwidacji zakładów górniczych, koniecznym stało się zabezpieczenie dokumentacji mierniczo-geologicznej po zlikwidowanych zakładach, jako podstawowego źródła informacji o prowadzonej w przeszłości działalności górniczej i jej oddziaływaniu na środowisko. Informacja ta jest niezbędna m.in. dla: bezpiecznej pracy w czynnych zakładach górniczych, planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów pogórniczych oraz ich przywracania do właściwego stanu, dochodzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia górniczego, zapobiegania zagrożeniom powstającym w wyniku procesów zachodzących w górotworze. W Wyższym Urzędzie Górniczym uznano za konieczne utworzenie jednostki, która będzie takie informacje pozyskiwała, przechowywała,, porządkowała, przetwarzała i udostępniała. W takim celu powołano Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, którego dotychczasową działalność omówiono w artykule.
 • Monitorowanie parametrów środowiskowych w warunkach pracy ratownika górniczego, chemicznego i straży pożarnej (28)
  W artykule przedstawiono zagadnienie monitorowania parametrów środowiskowych podczas prowadzenia akcji ratunkowych przez służby ratownictwa górniczego, a także ratowników chemicznych oraz straż pożarną. Na podstawie analizy warunków występujących podczas prowadzenia akcji oraz przepisów regulujących procedury postępowania podczas akcji ratunkowych przedstawiono propozycję rozwiązania, którego ideą jest wyposażenie ratownika w układ czujników monitorujących wybrane czynniki środowiska, w którym prowadzona jest akcja. Wyposażenie ratowników w wymienione elementy, wspomagane wykorzystaniem odpowiednich środków do transmisji danych pomiarowych, stanowić może istotne wsparcie i pomoc w podejmowaniu decyzji podczas prowadzenia akcji ratunkowych.
 • Kronika (33)
  Nowe kadry nadzoru górniczego; Konferencja Panelowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach; Górnictwo w kontekście efektywności energetycznej; XIV Konferencja "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie" 
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki, katastrofy (35)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie - Górnictwo na świecie (42)
   Upadek górnictwa w Apallachach?; Odrodzenie przemysłu węglowego w Japonii; Nacjonalizacja górnictwa w Zimbabwe zakończona 
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (44)
 • Normalizacja (45)
  • Przegląd opublikowanych norm
    Zbiorniki ciśnieniowe, butle do gazów; Rury z tworzyw sztucznych; Przewody giętkie; Zawory. Zagadnienia ogólne; Zawory zasuwowe; Pompy; Narzędzia z napędem elektrycznym; Urządzenia do spawania; Przygotowanie powierzchni; Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne; Przewody; Transformatory. Dławiki; Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania; Ogniwa i bateria wtórne zasadowe; Tworzenie sieci
 • Przegląd aktów normatywnych (46)
  Ubezpieczenie wypadkowe; Geodezja i kartografia; Prawo pracy; Prawo podatkowe (górnictwo); Geologia i górnictwo; System oceny zgodności; Porządkowanie prawa 
 • Historia i współczesność górnictwa
 • Węgiel wodą podnosić (47)