Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/12

 • Systemy kontroli i monitorowania zagrożeń gazowych w polskich kopalniach węgla kamiennego (3)
  Poziom zagrożeń naturalnych w polskich kopalniach wzrasta w ostatnich latach wraz z eksploatacją pokładów zalegających na coraz większej głębokości. Panuje dziś powszechne przekonanie, że niezależnie od rozwijania technologii systemów eksploatacji, metod profilaktyki i zwalczania zagrożeń środkami wentylacyjnymi, konieczny jest ciągły rozwój niezawodnych systemów monitorowania i kontroli zagrożeń. W artykule przedstawiono wyniki przeglądu wyposażenia kopalń w systemy gazometrii automatycznej, w tym czujniki do kontroli i monitorowania parametrów fizycznych i chemicznych przepływu powietrza w wyrobiskach górniczych. Przeglądu dokonano opierając się na opracowanej ankiecie, którą rozesłano do kopalń, a uzyskane odpowiedzi pozwoliły pokazać aktualny stan i tendencje rozwojowe w zakresie systemów monitorowania zagrożeń metanowych i pożarowych oraz kontroli wentylacji, stosowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Jako podstawę do porównań wykorzystano wyniki podobnych ankiet przeprowadzonych w latach 1995 i 2003.
 • Poziom mocy akustycznej urządzeń wiertniczych wskaźnikiem uciążliwości dla środowiska i otoczenia wiertni (12)
  W artykule przedstawiono zagadnienie poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń stosowanych w wiertnictwie naftowym, który w poważnym stopniu wpływa na wydajność i wyniki pracy załóg wiertniczych oraz stanowi uciążliwość dla otoczenia. Wykonano pilotażowe badania na terenie obiektów naftowych, celem uzyskania danych do opracowania programu komputerowego w postaci arkusza kalkulacyjnego. Pozwala on w stosunkowo krótkim czasie praktycznie wyznaczać poziom mocy akustycznej maszyn i urządzeń pomocniczych stosowanych w górnictwie naftowym oraz uzupełniać komplet wymaganej dokumentacji urządzeń technicznych zgodnie z zaleceniami europejskimi.
 • Wpływ warunków geologiczno-górniczych na fragmentację urobku w kopalniach wapienia (18)
  W artykule przedstawiono wpływ warunków geologiczno-górniczych na fragmentację urobku. podstawą oceny wielkości rozdrobnienia były obserwacje prowadzonych robót strzałowych w wybranych kopalniach wapienia. Wpierw zgromadzono dokumentację fotograficzną urobku. Następnie, zdjęcia zostały poddane analizie składu ziarnowego metodą fotogrametryczną. W tym celu zastosowano program Spilt Desktop 2.0. Uzyskane wyniki świadczą o wpływie miejsca otworu włomowego na średnicę otrzymanego urobku i wzroście jego fragmentacji wraz z odległością od pierwszego odpalanego otworu. W złożach o zmiennych parametrach geologicznych obserwuje się natomiast większą liczbę brył nadwymiarowych oraz zwiększoną ilość frakcji miałowych.
 • Zmienność składu izotopowego węgla i wodoru w eksploatowanym złożu gazu ziemnego (28)
  W celu zwiększenia efektywności wydobycia, w kopalniach gazu ziemnego stosuje się technologię wzmożonego pozyskania gazu (EGR), która bazuje na zatłaczaniu CO2 do złoża. Podczas takiego procesu należy spodziewać się efektów izotopowych. Badania objęły analizę składu trwałych izotopów węgla i wodoru w metanie ze złoża, w którym technologia EGR jest stosowana. Badania objęły analizę składu trwałych izotopów prowadzono od września 2009 r. Stwierdzona, zarówno przestrzenna, jak i czasowa zmienność tego składu pozwala stwierdzić, że cały układ jest bardzo dynamiczny. Wyraźnie da się zauważyć, że występują preferencyjne kierunki transportu metanu w złożu, co wpływa na efekty izotopowe, a front najwyższej prędkości migracji metanu jest znaczony przez najniższe stosunki składu trwałych izotopów węgla i wodoru z metanu.
 • Kronika (35)
  Czarny Diament dla prezesa WUG; Konkurs "Bezpieczny skok z bhp do górnictwa" rozstrzygnięty; Rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny "Górnictwo z zasadami"; Nagroda imienia Haliny Krahelskiej dla wiceprezesa WUG, Wojciecha Magiery
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki, katastrofy (38)
 • Ze świata - Fakty - wydarzenia - opinie 
  Górnictwo na świecie (41)
  Spór o podwyżki wynagrodzeń górników Australii; III Światowe Forum Górnicze o wurowcowym wymiarze nacjonalizmu; Cienie chińskiej ekspansji górniczej w Afryce; Kolumbia: nielegalna eksploatacja surowców wspiera rewolucję
  Chińska ekspansja w Afryce; Ekonomiczna kolonizacja Czarnego Lądu? Awaria platformy na Morzu Norweskim
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (45)
 • Normalizacja (45)
  Przegląd opublikowanych norm
 • Przegląd aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw przed dniem 15 listopada 2012 r. (46)
 • Historia i współczesność (48)
  Urzędy górnicze na Dolnym Śląsku w ujęciu historycznym do 1945 roku