Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/04

 • Depozyty mułów węglowych na terenie woj. śląskiego - parametry jakościowe (3)
  W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizycznych, chemicznych i energetycznych mułów węgla energetycznego z dwudziestu depozytowych stawów osadowych. Zaprezentowane wyniki badania mułów to oznaczenia składu chemicznego oraz zawartości wilgoci, części lotnych , siarki i wartości opałowej w różnych stanach. W artykule przedstawiono również wyniki analizy potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych dla stanu surowego tych mułów oraz dla produktów uzyskanych w wyniku wzbogacania. Muły węglowe wzbogacano w hydrocyklonie zagęszczająco-klasyfikującym, klasyfikatorze odśrodkowym, wzbogacalniku zwojowym Reicherta i metodą flotacji. Oceniono zarówno potencjał energetyczny mułów po ich wzbogaceniu, jak i straty potencjału energetycznego, które ponoszone są w wyniku wzbogacania. Badania wykonano w ramach projektu rozwojowego Nr N R09 0006 06/2009 pt: "Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania". Projekt ten realizowany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy z Katedrą Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej.
 • Nowa kopalnia węgla brunatnego w zgodzie z zasadami ekorozwoju - czy to w ogóle możliwe? (13)
  Przedmiotem artykułu jest projektowana kopalnia na złożu węgla brunatnego Gubin w zachodniej Polsce. Ze względu na kontrowersje, jakie budzi to przedsięwzięcie podjęto dyskusję, czy możliwa jest jego realizacja w warunkach zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono wymagania dla przedsięwzięcia spełniającego warunki ekorozwoju. Przeanalizowano zasadność budowy kopalni węgla brunatnego z uwzględnieniem kryteriów opłacalności, wpływu na środowisko, wpływu na społeczność lokalną. Na przykładzie gospodarki gruntami przedstawiono zgodność pozornie przeciwstawnych interesów - potrzeby ochrony środowiska z ekonomicznym interesem przedsiębiorcy. Poddano pod dyskusję kryterium sprawiedliwości międzygeneracyjnej w kontekście eksploatacji nieodnawialnych zasobów węgla brunatnego. Przedstawione w publikacji rozważania i cytowane analizy dowodzą, że na pytanie postawione w tytule można odpowiedzieć twierdząco.
 • Awarie i przestoje w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla kamiennego (20)
  Artykuł ma na celu przedstawienie przyczyn najczęstszych awarii oraz przestojów w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla, z uwzględnieniem czasu ich trwania. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie "awarii" oraz podano definicję "przestoju". Przedstawiono przebieg procesu zbrojenia ścian w górnictwie węglowym i stosowane maszyny oraz urządzenia. Druga część dotyczy analizy przeprowadzonych prac zbrojeniowych na przykładzie wybranych dwóch wyrobisk eksploatacyjnych oraz zaistniałych w nich awarii i przestojów.
 • Zastosowanie głębinowych agregatów pompowych w pompowni "Wola" KWK "Piast" (Komunikat) (27)
  W artykule przedstawiono w skrócie budowę i zasadę funkcjonowania Zbiornika Retencyjno-Dozującego "Wola". Uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji pompowni "WOLA" z zabudowanymi głębinowymi agregatami pompowymi praktycznie zakończyło cały, oryginalny projekt ochrony środowiska rzeki Wisły. W wyniku jego realizacji stworzono warunki do utrzymania standardów ochrony środowiska rzeki Wisły w przekroju poniżej ujścia wody ze Zbiornika Retencyjno-Dozującego "Wola", tj. uzyskania wartości stężeń sumy chlorków i siarczanów poniżej 1 g/l w ciągu roku oraz wyeliminowania dobowych wahań zasolenia w wodach powierzchniowych.
 • Kronika (32)
  Karbidka - uroczyste wręczenie nagród; Posiedzenie Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny; Gaz łupkowy: Poznaj Inwestora; Średniookresowy raport nt. rynku węglowego w 2012 r.; Trzecia edycja zdalnego szkolenia dla ukraińskiego nadzoru górniczego
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki. Katastrofy (34)
 • Ze Świata - Fakty... Wydarzenia... Opinie... (43)
  Węglowe perspektywy kraju morawsko-śląskiego; Morze Martwe i... wysychające; Arktyczny szlak - konkurentem dla kanałów Sueskiego i Panamskiego
 • Ze Świata - Górnictwo na świecie (44)
  Ameryka Południowa: inwestycje górnicze szansą czy zagrożeniem? Australia: na nieludzkiej górniczej ziemi; USA: górnictwo bez górników?
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (45)
 • Normalizacja (47)
 • Przegląd aktów normatywnych (48)
 • Instrukcja dla autorów (49)
 • Historia i współczesność górnictwa (50)
  Lokomotywy pneumatyczne w górnictwie