Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/05

 • Węzłowe problemy prawne dotyczące pozyskiwania energii geotermalnej
  Przedstawiono istotne dylematy związane z pozyskiwaniem energii geotermalnej na tle obowiązującego stanu prawnego, dokonując jego omówienia w podziale na projektowanie i realizację inwestycji, eksploatację zasobów geotermalnych oraz zakończenie funkcjonowania instalacji geotermalnych. Jednocześnie uwzględniono specyfikę i odrębności związane z celami, dla których energia geotermalna jest przetwarzana oraz sposobami, w jakie ową energię udaje się pozyskać. W konkluzji skupiono się na dostrzeżonych wątpliwościach, wraz ze wskazaniem potrzeb, co do zmian legislacyjnych.
 • Naprawa szkód na ulicy Prostej w Rybniku
  Artykuł zawiera omówienie zagadnień profilaktyki i likwidacji skutków eksploatacji górniczej dla ulic zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Prostej. W zarysie przedstawiono przebieg dotychczasowych napraw szkód spowodowanych działalnością górniczą i działań podjętych dla prawidłowego utrzymania nawierzchni ulic będących w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej KWK "Chwałowice". Szczegółowo zaprezentowano koncepcje oraz aktualny, przeznaczony do realizacji w latach 2013-2014, projekt przebudowy ul. Prostej w Rybniku - wynik współpracy jednostki samorządowej (Urzędu Miasta Rybnika) oraz przedsiębiorstwa górniczego - (KW S.A. KWK "Chwałowice"), uwzględniający interesy zainteresowanych stron.
 • Zatrudnienia a bezpieczeństwo pracy źródłem dysonansu poznawczego pracownika przedsiębiorstwa górniczego
  Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące przestrzegania przepisów BHP wśród pracowników polskich kopalń węgla kamiennego w zestawieniu z bezpieczeństwem zatrudnienia. Omawiają zagadnienie dysonansu poznawczego i jego przełożenie na postawy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy.
 • Niwelacja terenu i rekultywacja rejonu dawnego zwałowiska KWK "Rydułtowy-Anna", były Ruch "Ignacy". Komunikat
  Od 1996 r. kopalnia prowadzi rekultywację terenów na byłych zwałowiskach odpadów pogórniczych w Rybniku - Niewiadomiu. Część terenów została już zrekultywowana i przekazana dla urzędu Miasta Rybnik, a część sprzedana. Z całkowitej powierzchni pozostało do rekultywacji 6,49 ha. Obecnie kopalnia zakończyła prowadzenie robót związanych z rekultywacją techniczną zgodnie z aktualnym projektem technicznym i decyzją Prezydenta Miasta Rybnika ustalają kierunek rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych. Teren byłego zwałowiska KWK "Rydułtowy - Anna" były Ruch "Ignacy" został jesienią 2012 r. zagospodarowany w kierunku zielonym. Połączenie rekultywowanego terenu z ulicą Sportową spowoduje udostępnienie ago lokalnej społeczności oraz umożliwi jego wszechstronne wykorzystanie przez przyszłego użytkownika.
 • Historia i współczesność górnictwa
  Jak lampa bezpieczeństwa stała się bezpieczna