Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/08

 • Nowa kategoryzacja zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych - zagrożenie radiacyjne (3)
  System kontroli zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych funkcjonuje od 1989 r. Doświadczenia zgromadzone w czasie realizacji zadań systemu oraz zmiany w ogólnych zasadach ochrony radiologicznej umożliwiają optymalizację funkcjonujących rozwiązań. W artykule przedstawiono propozycje zmian wynikające ze zrealizowanego w ramach projektu strategicznego NCBiR "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" przeglądu zasad i metod kontroli zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych.
 • Samorząd - przedsiębiorca górniczy. Tylko współpraca! (11)
  Towarzyszące eksploatacji przekształcenia i deformacje terenu, uszkodzenia obiektów czy zmiany stosunków wodnych, powodują nierzadko znaczne uciążliwości dla użytkowników powierzchni, stając się przy tym źródłem konfliktów i napięć społecznych. Rzecz w tym, aby starać się godzić dwa pozornie odmienne interesy: przedsiębiorcy górniczego, który wydobywając kopalinę zmierza do wszechstronnej minimalizacji kosztów, i reprezentowanych przez organy samorządu terytorialnego użytkowników powierzchni, oczekujących normalnych warunków życia na terenach podlegających wpływom eksploatacji.
 • Pomiar nachylenia jako wskaźnik stabilności warstw stropowych (17)
  Na podstawie dołowych obserwacji kopalnianych prowadzonych inklinometryczną metodą pomiarową określono charakterystykę deformacji skał stropowych oraz obudowy kotwowej, poddanych wpływom eksploatacyjnym. Wykazano przydatność pomiaru zmian nachylenia jako wskaźnika stabilności warstw stropowych. Zidentyfikowano jeden z mechanizmów prowadzących do uszkodzenia obudowy kotwowej.
 • Zmiany strumienia powietrza w wyrobiskach ścianowych w aspekcie bezpieczeństwa pracy górników (23)
  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prędkości powietrza wzdłuż frontu ściany dla systemów przewietrzania U i Y. Pomiary zostały wykonane w czterech czynnych wyrobiskach ścianowych, zróżnicowanych pod względem warunków geologiczno-górniczych. Na tej podstawie wyznaczono strumień objętości i masy powietrza wzdłuż ścian. Wyniki pomiarów oraz ich interpretacje zaprezentowano w formie graficznej. Na podstawie uzyskanych wyników zamodelowano przepływ przepływ powietrza przez strefę zrobów i określono miejsca wypływu powietrza. Do tego celu wykorzystano program komputerowy symulacji rozpływu powietrza w zrobach.
 • Kronika (33)
  Uroczystość z okazji wejścia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej; WUG: obrady Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego; Wnioski Komisji po wstrząsie górotworu w ZG "Rudna"; Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny; Teoria wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu - rola i miejsce w rozwoju nauk górniczych; Kraków: spotkanie z kierownictwem firm usługowych z udziałem kierowników ruchu podziemnych zakładów górniczych; Kielce: bezpieczeństwo pracy i gospodarowanie złożem w górnictwie odkrywkowym
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki. Katastrofy (34)
 • Ze Świata - Fakty... Wydarzenia... Opinie... (37)
  Niemcy: Górnictwo węgla przechodzi do... historii; Rosja: Kuźnieckie Zagłębie zwiększa wydobycie; Brazylia: Inwestycje w przemysł surowcowy; Pielgrzymki pod hasłem "Skarby Śląskiej Ziemi"; Rozbudowa Elektrowni Opole
 • Ze Świata - Górnictwo na świecie (38)
  Australia: podatek węglowy znika, ale jednak pozostaje; Wielka Brytania: UK Coal uratowane; Europa zmienia swą postawę wobec górnictwa; Mozambik: marksistowska partyzantka może zagrozić krajowej infrastrukturze energetycznej
 • Dopuszczenia - do stosowania w zakładach górniczych (39)
 • Normalizacja - Przegląd opublikowanych norm (41)
 • Przegląd Aktów Normatywnych - ogłoszonych w Dzienniku Ustaw przed dniem 6 sierpnia 2013 r. (42)
 • Historia i Współczesność Górnictwa (44)
  Wybrane historyczne związki nauki i techniki z górnictwem