Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/10

 • Wentylacja, jako element bezpieczeństwa podczas drążenia tuneli
  Artykuł zawiera podstawowe zagadnienia związane z systemami wentylacji dla tuneli komunikacyjnych będących w fazie budowy. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i bezpieczeństwa na etapie drążenia zachodzi potrzeba stosowania odpowiedniej wentylacji w tunelach.
 • Oddziaływanie tlenków azotu na pracowników zatrudnionych w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego (część II) W artykule przedstawiono istotne zagadnienia związane z występowaniem tlenków azotu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Ponadto zawarto analizę i ocenę wpływu szkodliwości tlenków azotu na organizm pracowników.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy modernizacji maszyn i urządzeń użytkowanych w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem. Część I
  Celem cyklu artykułów jest wskazanie służbom technicznym podziemnych zakładów górniczych sposobów modernizacji użytkowanych maszyn i urządzeń. W części I cyklu dokonano analizy obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, poczynając od ogólnych wymagań zawartych w przepisach wynikających z Kodeksu pracy, poprzez zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach w sprawie maszyn oraz w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, kończąc na przepisach wynikających z Prawa geologicznego i górniczego. Omówiono też analizę i ocenę ryzyka z przywołaniem uznanych reguł technicznych, dedykowanych określonemu rodzajowi maszyny, czy urządzenia. Zwrócono uwagę na konieczność dokonania syntezy specyfikacji technicznych. Określono wymagania wobec osób sporządzających ocenę ryzyka oraz wymagania wobec doboru właściwej metody analizy i oceny ryzyka.
 • Osoby 50+ na śląskim rynku pracy (komunikat)
  Zachodzące w Polsce procesy demograficzne skutkować będą istotnym spadkiem liczb osób w wieku produkcyjnym. Zmiany te, o ile nie będzie towarzyszył im znaczący wzrost zatrudnienia (w szczególności osób po 50-tym roku życia), bardzo szybko mogą doprowadzić do kurczenia się liczby osób pracujących oraz dynamicznego wzrostu liczby osób korzystających z różnego typu świadczeń z systemu pomocy i zabezpieczenia społecznego. Niniejsza praca wskazuje zalety wynikające z zatrudniania osób starszych oraz działania umożliwiające zwiększenie zatrudnialności w tej grupie wiekowej.
 • U stóp Gidelskiej Pani - "szczególnej Patronki chorych, rolników i górników"