Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2013/12

 • Ochrona hydrotechniczna wód zlewni Małej Wisły - system kontrolowanych zarzutów wód zasolonych z kopalń węgla kamiennego (3)
  W artykule opisano zastosowanie metody hydrotechnicznej ochrony wód powierzchniowych przed nadmiernym zasoleniem wskutek zrzutów wód pochodzących z odwadniania kopalń węgla kamiennego: "Piast", "Ziemowit", "Brzeszcze" i "Silesia". Metoda hydrotechniczna polega na wykorzystaniu zbiorników retencyjno-dozujących w procesie kontrolowanych zrzutów wód słonych do rzek przy wysokich stanach oraz retencji tych wód przy stanach niskich. System zrzutu i retencji wód słonych umożliwia zachowanie w wytypowanych punktach wodowskazowych akceptowanego stężenia sumy chlorków i siarczanów na poziomie 1 g/l.
 • Rocksplitter - generator ciśnień do urabiania skał (10)
  W pracy przedstawiono urządzenie służące do tzw. miękkiego strzelania, jakim jest gazogenerator (generator ciśnień) wstępnie nazwany Rocksplitter. Przedstawiono budowę i sposób działania urządzeń gazogenerujących do odspajania skał. Omówiono różnicę w sposobie działania gazogeneratora w porównaniu z materiałami wybuchowymi. Przedstawiono wady i zalety urządzeń gazo generujących, ograniczających efekty negatywnego oddziaływania na środowisko, oraz porównano jego działanie z robotami strzałowymi wykorzystywanymi do urabiania skał. Określono perspektywy, możliwości oraz zasadność wykorzystania tych urządzeń jako alternatywa dla materiałów wybuchowych, w górnictwie oraz w technice inżynierskiej.
 • Ochrona zabytków a działalność górnicza (19)
  Artykuł przybliża kwestie związane z problematyką odkrywania zabytków przez przedsiębiorców górniczych. Wskazuje na sposoby definiowania zabytków oraz obowiązki spoczywające na osobach, które je odkryły. Określa ponadto pokrótce formy gratyfikacji, na które liczyć mogą przedsiębiorcy, którzy odkryli zabytek.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy modernizacji maszyn i urządzeń użytkowanych w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem (część III) (24)
  Realizacja procesu modernizacji obejmuje zdefiniowanie nowych funkcji dla wyrobu, dobór środków technicznych, ocenę i analizę ryzyka po wprowadzeniu zmian i - w efekcie - ocenę wyrobu na zgodność z obowiązującymi wymaganiami. Stanowią one etapy tego procesu. Określenie zasad modernizacji maszyn i urządzeń wraz ze wskazaniem schematów postępowania stanowią wytyczne postępowania przy projektowaniu zmian i realizacji modernizacji.
 • Pomiary mikrosejsmiczne w otworze horyzontalnym Syczyn-OU2K (Komunikat) (31)
  Komunikat przedstawia sposób wykonania badań geofizycznych, mających na celu potwierdzenie efektywności dwunastoetapowego szczelinowania hydraulicznego w otworze horyzontalnym Syczyn-OU2K. Badania objęły pomiary z wykorzystaniem czujników umieszczonych w otworze, powierzchniowych linii geofonowych oraz czujników i sensorów zacementowanych w płytkich otworach. Analiza przeprowadzonych badań wykazała zbieżność wyników otrzymanych z użyciem wszystkich metod, z zastrzeżeniem, że czułość pomiarów powierzchniowych - ze względu na wysoki poziom hałasu, głównie z powierzchni terenu - jest mniejsza niż pomiarów w głębokim otworze.
 • Kronika (35)
 • Wypadki, katastrofy (38)
 • Fakty - wydarzenia - opinie. Górnictwo na świecie (40)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (42)
 • Normalizacja (44)
 • Przegląd aktów normatywnych (45)
 • Instrukcja dla autorów (46)
 • Historia i współczesność górnictwa (47)