Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2014/05


 • Zagrożenie tąpaniami kopalń GZW w latach 1993-2012
  Tematyka artykułu dotyczy skali zagrożenia tąpaniami w kopalniach GZW wraz z analizą podstawowych parametrów związanych z tym zjawiskiem. W oparciu o Bank tąpnięć zestawiono zbiór informacji o warunkach i okolicznościach wystąpienia tąpnięć w ostatnich 20 latach. zarówno dane statystyczne jak i charakterystyka metod oceny zagrożenia tąpaniami świadczą o stale rosnącym zagrożeniu jak i korzystnym oddziaływaniu sposobów ograniczania skutków tych zjawisk. Niniejszą publikację przygotowano na podstawie poufnych materiałów, protokołów tąpnięć itp. wykonanych po tąpnięciach zaistniałych w kopalniach GZW.
 • Prowadzenie eksploatacji w JSW S.A. KWK "Krupiński" z wykorzystaniem chodnika drenażowego do odmetanowania górotworu
  W artykule omówiono doświadczenia z prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego w warunkach wysokiej metanowości, na przykładzie ściany B-11 w pokładzie 348 KWK "Krupiński", z zastosowaniem odmetanowania przy wykorzystaniu chodnika drenażowego w pokładzie 347/1. Przedstawione zostały występujące zagrożenia naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia metanowego. Podkreślono znaczenie podejmowanych działań organizacyjno-technicznych, mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy pracowników, zatrudnionych w tym rejonie.
 • Operatywne przewidywanie ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ścianowej w warunkach zagrożenia tąpnięciem
  W artykule zaprezentowano koncepcję przewidywania ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ścianowej, w warunkach zagrożenia tąpnięciem, opartą na teorii procesów losowych i teorii zdarzeń. Do szacowania czasów wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych i przewidywania ich skutków zastosowano stochastyczne procesy Markowa. Natomiast do przewidywania prawdopodobnych miejsc wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych zaproponowano zastosowanie modeli eksperckich. Dzięki pozyskanym, aktualnym informacjom diagnostycznym i po ich przetworzeniu, możliwe jest opracowywanie operatywnych prognoz i bezpośrednie przekazywanie ich załodze w formie ostrzeżeń. Wyniki oceny pozwalają także na podjęcie decyzji o czasowym wycofaniu pracowników poza strefę ryzyka nieakceptowanego. Zaproponowany sposób przewidywania możliwości wystąpienia wypadków i wielkości strat ludzkich oraz rzeczowych, może wpłynąć na doskonalenie metod organizowania pracy, a także na usprawnianie systemu zarządzania bezpieczeństwem kopalni.
 • Sejsmoakustyka górnicza - przegląd stosowanych metod oraz wyposażenia technicznego
  Celem pracy było przedstawienie sposobu wykorzystania emisji sejsmoakustycznej - w postaci stale modyfikowanych metod - do oceny stanu zagrożenia tąpaniami w polskim górnictwie węgla kamiennego. Metoda bierna (zwana też stacjonarną) jest stosowana obligatoryjnie we wszystkich zagrożonych tąpaniami kopalniach węgla kamiennego i stanowi część znanej metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpaniami. W najnowszej, zmodyfikowanej wersji instrukcji jej stosowania (z 2012 r.), w stosunku do wersji z 1996 r. wprowadzono sposób sejsmoakustycznej obserwacji ścian długich, czyli wyrobisk ścianowych o długości większej niż 200 m, metodę estymacji fizycznej energii w dżulach, na podstawie wykazywanej przez oprogramowanie aparatury "energii umownej" oraz uzupełniono o tzw. energetyczną prognozę zagrożenia sejsmicznego, która umożliwia prognozę na podstawie informacji zawartych w zdarzeniach emisji sejsmoakustycznej oraz wstrząsach. W przypadku metody aktywnej spektakularne zmiany wystąpiły w części aparaturowej w postaci cyfrowych, sejsmoakustycznych sond pomiarowych (CSPP). sondy te umożliwiają prowadzenie pomiarów bez żadnych połączeń kablowych, posiadają własne zasilanie, mikroprocesor z przetwornikiem A/C oraz bardzo dużą pamięć. CSSP wykonane są w wersji iskrobezpiecznej - posiadają Certyfikat ATEX.
 • Kamienne znaki górnicze