Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2014/07


 • Przegląd zmian przepisów dotyczących zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia w podziemnych zakładach górniczych
  W artykule przedstawiono analizę kierunków zmian w podejściu do problematyki zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia w podziemnych zakładach górniczych w prawodawstwie polskim w ostatnim dwudziestoleciu. Scharakteryzowano zmiany dotyczące podstawowych kryteriów klasyfikacji tego zagrożenia, że szczególnym uwzględnieniem obowiązującego od 2012 roku Prawa geologicznego i górniczego. Dokonano szczegółowego porównania wartości stężenia zapylenia powietrza, powyżej której praca jest zabroniona oraz zasad bieżącego i okresowego monitorowania zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, w tym częstotliwości wykonywania pomiarów.
 • Działania i inwestycje w zakresie odmetanowania kopalń węgla kamiennego oraz zagospodarowania ujętego metanu
  W artykule, na tle kształtowania się poziomu wydzielania metanu w polskich kopalniach węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem statystyki odmetanowania, przedstawiono działania przedsiębiorców górniczych w zakresie szeroko rozumianego procesu odmetanowania kopalń. Wskazano kierunki ujmowania i zagospodarowania gazu z odmetanowania kopalń, a także przedstawiono sposób jego wykorzystania.
 • Technika strzałowa w profilaktyce tąpaniowej w KWK „Mysłowice-Wesoła”
  W artykule omówione zostały: zakres i efekty techniki strzałowej stosowanej w KWK „Mysłowice-Wesoła” w ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej. Na przykładach pokazano skuteczność tego typu zabiegów.
 • Inklinometr magnetyczny do pomiarów trajektorii otworów wiertniczych (komunikat)
  Komunikat przedstawia sposób wykonywania pomiarów inklinometrem magnetycznym Reflex. Urządzenie to, jako jedno z wielu stosowane jest w wiertnictwie do pomiarów trajektorii otworów, wykonywanych między innymi z podziemnych wyrobisk górniczych.
 • Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”)
  Przedstawiono stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. gazu łupkowego), uchwalone w dniu 11. 03.2014 r. Stanowisko zostało przygotowane na podstawie raportów cząstkowych odpowiednich Komitetów Polskiej Akademii Nauk. Przedstawia ono ocenę obecnego stanu poszukiwań złóż takiego gazu, dotychczasowego stanu rozpoznania jego zasobów, a także wybranych aspektów środowiskowych i ekonomicznych, związanych z potencjalnym zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego z formacji łupkowych w Polsce. Stanowisko prezentuje także opinię Polskiej Akademii Nauk na temat koniecznych badań naukowych i badawczo-rozwojowych, ich organizacji wspomagających poszukiwanie i rozpoznawanie złóż takiego gazu oraz potencjalne przyszłe zagospodarowanie takich złóż.
 • Życie po życiu, czyli 25 lat transformacji w górnictwie i na Śląsku (wybrane zagadnienia)