Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2014/10


 • 20 lat ochrony radiologicznej w polskich kopalniach - system monitoringu i kontroli narażenia
  Narażenie radiacyjne spowodowane ekspozycją na naturalne izotopy promieniotwórcze, a w szczególności na krótkożyciowe produkty rozpadu radonu, jest znaczącym składnikiem narażenia, zarówno w środowisku naturalnym, jak i miejscach pracy. W artykule przedstawiono podstawy prawne systemu kontroli narażenia radiacyjnego, funkcjonującego w polskim górnictwie. Omówiono wkład poszczególnych źródeł zagrożenia radiacyjnego do dawki, na jaką narażeni są górnicy. Przedstawiono stan zagrożenia radiacyjnego w 2012 r., na tle dwudziestoletniej statystyki. Pokazano skalę zagrożeń, wynikającą z obecności poszczególnych źródeł zagrożenia radiacyjnego, przy uwzględnieniu nominalnego czasu pracy.
 • Stan górnictwa odkrywkowego w 2013 roku
  Artykuł jest statystycznym podsumowaniem 2013 roku dla grupy odkrywkowych zakładów górniczych. W nawiązaniu do lat poprzednich przedstawia informacje na temat: wydobywanych w Polsce kopalin, udzielonych koncesji, liczby nadzorowanych zakładów górniczych, stanu zagospodarowania złóż oraz struktury wydobycia i zatrudnienia. W sposób statystyczny obrazuje prowadzoną działalność górniczą oraz wskazuje główne kierunki obserwowanych zmian.
 • Zagrożenia naturalne i działania profilaktyczne podejmowane w KGHM Polska Miedź SA O/ZG "Rudna" w latach 1993-2013
  W artykule, na tle poziomu zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach KGHM Polska Miedź SA, a w szczególności w O/ZG "Rudna", przedstawiono prowadzenie oceny stanu tych zagrożeń oraz podejmowanych, aktywnych i organizacyjnych środków im przeciwdziałających. Przedstawione zostały wnioski z tak dokonanej analizy.
 • Koncepcje odmetanowania pokładów węgla chodnikami drenażowymi w aspekcie zagrożenia metanowego
  Artykuł przedstawia wybrane przykłady bieżącego odmetanowania pokładów węgla chodnikami drenażowymi, stosowane w zakładach górniczych. Omówiono sposoby prowadzenia odmetanowania pokładów chodnikami drenażowymi w aspekcie kształtowania się zagrożenia metanowego. Na przykładzie wybranych rejonów eksploatacyjnych zaprezentowano koncepcję zastosowania chodnika drenażowego, jako wspomagającego odmetanowanie oraz jako zasadniczego sposobu odmetanowania. Ponadto przedstawiono alternatywną koncepcję zastosowania chodnika przyścianowego ściany wyeksploatowanej w pokładzie nadległym, jako wyrobiska drenażowego dla wspomagającego odmetanowania.
 • Pompy kopalniane i ich historia