Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2014/11


 • Założenia modelu konceptualnego narażenia pracowników na toksyczne produkty spalania w wyniku pożarów egzogenicznych w kopalniach głębinowych
  W artykule przedstawiono ideę szacowania narażenia pracowników kopalń głębinowych na toksyczne produkty spalania. Substancje te powstają podczas pożarów egzogenicznych obejmujących elementy wyposażenia technicznego wyrobisk. W pracy skupiono uwagę na taśmach przenośnikowych. Zaproponowany model obejmuje trzy powiązane ze sobą grupy zjawisk: uwalnianie toksycznych produktów spalania, ich transport w sieci wyrobisk oraz wpływ na organizm ludzki. W artykule zaprezentowano sposób opisu modelowego dla każdej z grup, jak też sposób ich wzajemnego powiązania w model całego rozważanego zjawiska. Wskazano również użyteczność badań TGA do wyznaczania parametrów kinetycznych występujących w zaproponowanym modelu.
 • Możliwości zastosowania wierceń kierunkowych dla zwiększenia efektywności odmetanowania
  W artykule przedstawiono metody odmetanowania podczas eksploatacji ścian stosowane w kopalniach JSW S.A. oraz wyniki drenażu nadległego uzyskane w KWK "Krupiński". Zaprezentowano również przykłady wykorzystania długich otworów kierunkowych zarówno do odmetanowania, jak i rozpoznawania zalegania pokładów w górnictwie światowym. Wykorzystując doświadczenia kopalń australijskich i chińskich JSW podjęła decyzję o zakupie wiertnicy do wykonywania długich otworów kierunkowych. Przeprowadzone w KWK Pniówek próby pozwalają przypuszczań, że długie otwory kierunkowe będą mogły zostać wykorzystane do drenażu nadległego, zamiast kosztownych chodników drenażowych.
 • Metody zwalczania zagrożenia pożarowego w kopalni "Pokój" na przykładzie ściany 424 w pokładzie 504
  Artykuł przedstawia problemy i doświadczenia z prognozowaniem, wykrywaniem oraz zwalczaniem rozwoju pożaru endogenicznego w kopalni węgla kamiennego. Omówiono sposób prowadzenia rzeczywistej profilaktyki przeciwpożarowej w czasie eksploatacji ściany wydobywczej.
 • Zlikwidowany szyb górniczy - propozycja procedur bezpieczeństwa, monitoringu gazowego i raportowania w zakresie możliwych wypływów gazów (komunikat)
  Po likwidacji kopalni węgla kamiennego szyb górniczy może zostać zlikwidowany bądź pozostawiony dla celów specjalnych (szyb nieczynny). W obu przypadkach stanowi potencjalne, punktowe źródło emisji gazów oraz lokalne zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Jako obiekt badań wybrano szyb "Gliwice II", który pozostawiono w celu pompowania wód podziemnych. Podczas pomiarów wstępnych stwierdzono emisję dwutlenku węgla z szybu do atmosfery. opracowano metodykę pomiarową, a następnie przeprowadzono pięć serii pomiarowych, podczas których otrzymano rozkład stężenia dwutlenku węgla wokół szybu. Na podstawie wyników wykreślono mapy koncentracji tego gazu. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań wraz z ich analizą. Na tej podstawie opracowano wnioski i zalecenia dotyczące możliwych procedur bezpieczeństwa, monitoringu oraz raportowania emisji gazów, dotyczących obiektów tego typu.
 • Górnicza Skala Intensywności Drgań GSIGZWKW-2012 w odniesieniu do odporności dynamicznej budynków (sprostowanie)
 • "Wybuch" gazu ziemnego w Dębowcu w 1908 roku