Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/02

 • Ocena zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią usytuowanych w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych
  W artykule omówiono metodykę oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, oraz wyniki ich inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego. Przedstawiono informację o Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz wykorzystaniu w pracach inwentaryzacyjnych zgromadzonej w nim dokumentacji mierniczo-geologicznej, zawierającej informacje o wyrobiskach górniczych zlikwidowanych zakładów górniczych.
 • Nowa kategoryzacja zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia w podziemnych zakładach górniczych
  W artykule przedstawiono ocenę kryteriów klasyfikacji zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia obowiązujących do końca 2011 r. oraz kategoryzację tego zagrożenia w świetle postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z początkiem 2012 r. Przedstawiono brzmienie zweryfikowanych definicji opisujących to zagrożenie oraz zaproponowano nową kategoryzację zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia, której kryteria klasyfikacji oparte zostały na wynikach monitoringu rzeczywistego stężenia zapylenia powietrza w danym wyrobisku lub jego części, a w szczególności na pomiarze najgorszego przypadku.
 • Pozyskiwanie i zagospodarowanie metanu z odmetanowania kopalń Kompanii Węglowej S.A.
  W artykule przedstawiono stan zagrożenia metanowego w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. Podano informacje dotyczące ujęcia metanu z odmetanowania górotworu oraz charakterystykę stacji odmetanowania kopalń KW S.A. Przedstawiono sposoby wykorzystania gazu ujętego systemami odmetanowania na powierzchnię.
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Metan z pokładów węgla (MPW) może stać się cennym surowcem i zaspokajać część potrzeb energetycznych rejonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Niestety, dotychczasowe próby jego eksploatacji w Polsce nie dały zadowalających rezultatów. Niniejsza praca ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy możliwa jest opłacalna eksploatacja MPW na terenie GZW, prowadzona odwiertem pionowym, bez zabiegów intensyfikacji wydobycia (szczelinowanie hydrauliczne, zatłaczanie dwutlenku węgla/azotu). Chcąc zrealizować założony cel, na podstawie bogatej literatury, stworzono modele spadku wydobycia dla wybranego pokładu, mając na uwadze następujące parametry złoża węgla: przepuszczalność, porowatość, matanonośność, współczynnik dyfuzji/czas sorpcji. Określając opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia, stworzono model ekonomiczny uwzględniający: nakłady inwestycyjne, koszty stałe i zmienne przedsięwzięcia, prognozowany wydatek gazu oraz wynikające z niego przychody. Modelując opisane powyżej przedsięwzięcie, posłużono się metodą Monte-Carlo.
 • Rola badań aeromikologicznych w górnictwie (Komunikat)
  Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy nt. roli badań aeromikologicznych w górnictwie. Grzyby oraz ich metabolity wchodzące w skład tzw. bioaerozolu mogą stanowić w odpowiednich warunkach zagrożenie dla zdrowia górników, a także maszyn i innych urządzeń wykorzystywanych pod ziemią. Do najczęściej występujących grzybów stwierdzanych w podziemiach (w tym także w kopalniach) należą grzyby z rodzajów: Aspergillus, Ponicillium, Mucor, Fusarium, Trichoderma oraz Cladosporium i Alternaria.
 • Kamienie w ogrodach, murach i brukach