Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/03


 • Aktualne problemy budownictwa tunelowego
  W artykule przedstawiono aktualne problemy budownictwa tunelowego, szczególnie dotyczące drążenia tuneli w trudnych warunkach górniczo-geologicznych i technicznych (w obszarach zurbanizowanych, pod rzekami, w niespoistych, zawodnionych gruntach, fliszu karpackim itp.). Wiele z tych problemów napotykamy w budownictwie górniczym (przy drążeniu szybów, wyrobisk chodnikowych). W pracy pokazano możliwości wykorzystania doświadczeń budownictwa górniczego w budownictwie tunelowym. Omówiono również kilka awarii będących skutkiem niewłaściwego zaprojektowania i wykonywania tuneli.
 • Doświadczenia w odmetanowaniu kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
  Artykuł przedstawia analizę ujęcia metanu odmetanowaniem w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - od momentu udostępniania złoża w budowanych kopalniach do chwili obecnej. Odmetanowanie górotworu prowadzone jest m.in. ze zrobów i drążonych wyrobisk korytarzowych oraz w chodnikach przyścianowych: przed i za frontem ściany. Podejmowane są ponadto próby dodatkowych wierceń długich otworów odmetanowania. Odmetanowanie górotworu jest najbardziej skutecznym środkiem profilaktyki metanowej, więc należy dążyć do zwiększenia jego efektywności. W kopalniach JSW S.A. podjęto działania w tym zakresie, m.in. poprzez wdrażanie odmetanowania wstępnego oraz zastosowanie drenażowych chodników nadległych do odmetanowania eksploatacyjnego.
 • Badania pracy instalacji energetycznego wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w Jastrzębiu-Zdrój
  Praca przedstawia wyniki badań, których przedmiotem było uruchomienie i praca pilotażowej instalacji energetycznego wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. Badania prowadzono w ramach projektu "Proekologiczna technologia utylizacji metanu" w 2012 r. (maj - lipiec) w kopalni Jas-Mos, na gazach z szybu Jas VI, we współpracy z JSW S.A. Wykazano możliwość pracy instalacji bez konieczności zewnętrznego podgrzewania powietrza wentylacyjnego i odzysku energii wydzielanej podczas reakcji katalitycznego utleniania metanu.
 • Doświadczenia z obserwacji skutków eksploatacji górniczej w obiektach zabudowy śródmieścia Bytomia
  A artykule przedstawiono wyniki obserwacji budowlanych obiektów zabudowy śródmieścia Bytomia, położonych w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej prowadzonej w latach 2013-2014. Przedstawiono ogólną charakterystykę techniczną obserwowanych obiektów, stan techniczny przed podjęciem obserwacji, stwierdzone zmiany stanu technicznego oraz zalecone prace i działania z zakresu profilaktyki budowlanej, a także wnioski z prowadzonych obserwacji, dotyczące skutków eksploatacji górniczej w obiektach zabudowy powierzchni i monitorowania stanu technicznego obiektów budowlanych w czasie ujawniania się wpływów eksploatacji.