Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/08


 • Wymagania dla systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie ścianowych maszyn i urządzeń elektrycznych w przypadku nagłego wypływu metanu
  W artykule zaprezentowano fragment wyników badań nad opracowaniem systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie (minimalizacja czasu wyłączenia) energii elektrycznej w przypadku nagłego wypływu metanu do wyrobiska ścianowego. Przedstawiono w nim wyniki analizy obowiązujących przepisów i dyrektyw pod kątem wymagań dla nowego systemu, a także wymagania metrologiczne i funkcjonalne dla metanomierzy oraz inne wymagania, wynikające z doświadczeń w użytkowaniu systemów bezpieczeństwa. Nowy system umożliwi rozszerzenie zakresu kontroli metanometrycznej w rejonie ściany, a przede wszystkim ułatwi objęcie kontrolą miejsc znajdujących się poza obszarem działania stosowanych obecnie systemów monitorowania.
 • Przykłady przystosowania obiektów budowlanych do likwidacji ich nadmiernego wychylenia
  W artykule przedstawiono dwa przykłady działań podjętych w zakresie przystosowania konstrukcji obiektów budowlanych do przeprowadzenia przyszłej ich rektyfikacji. Przykład pierwszy dotyczy budynku o funkcji publicznej, którego konstrukcję z uwagi na zagrożenie wystąpienia pod obiektem deformacji nieciągłej w postaci progu terenowego, przystosowano już na etapie projektowania i wznoszenia. Na przykładzie drugim omówiono problemy, jakie pojawiły się przy zabudowywaniu systemu rektyfikacji pod misą basenu, w trakcie jej modernizacji.
 • Próba określenia procesów odpowiedzialnych za występowanie wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu podczas eksploatacji ścianowej pokładu 408 w rejonie filarów ochronnych KWK "Bielszowice"
  Analiza mechanizmu ogniska wstrząsu pozwala odtworzyć sposób destrukcji górotworu w strefie ogniskowej. Najbardziej prawdopodobne mechanizmy powstawania zjawisk sejsmicznych można określić dzięki metodzie inwersji tensora momentu sejsmicznego. Poznanie procesów zachodzących w ogniskach wysokoenergetycznych wstrząsów towarzyszących eksploatacji górniczej umożliwia poprawniejszą ocenę zagrożenia tąpaniami metodą sejsmologiczną. W artykule zostały przedstawione wyniki  analizy mechanizmów ognisk wysokoenergetycznych wstrząsów powstałych podczas eksploatacji ścianowej pokładu 408, w rejonie filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych i wyrobisk podziemnych KWK "Bielszowice". Wyznaczone mechanizmy ognisk tych wstrząsów wyraźnie korelowały się z warunkami górniczo-geologicznymi. Początkowo dominowało ścinanie, spowodowane oddziaływaniem krawędzi eksploatacyjnych w pokładach wyżej zalegających (405/2wg i 405/2wd). W większości ognisk wstrząsów dominowało jednoosiowe rozciąganie oraz eksplozja. Eksploatacja ścianowa w pokładzie 408 powodowała zmianę równowagi naprężeniowej w rejonie wspomnianych wyżej filarów i przekroczenie wytrzymałości skał na ściskanie.
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku
  Pośrednie metody oceny fragmentacji urobku, wykorzystujące m.in. oprogramowanie komputerowe (np. Split Desktop 2.0), znajdują coraz szersze zastosowanie przy ocenie efektów prowadzonych robót strzałowych. W artykule przedstawiono kompleksową ocenę fragmentacji urobku uzyskaną z wykorzystaniem wyników dodatkowych analiz przeprowadzonych w przekroju usypu. Ponadto, zaprezentowano wynik analizy kształtu oraz odrzucenia usypu, które uzyskano z wykorzystaniem modelu cyfrowego sporządzonego metodą SfM.
 • Sposób zwalczania zagrożenia pyłowego na wlocie do przodka ścianowego lub korytarzowego (Komunikat)
  W artykule przedstawiono sposób zwalczania zagrożenia pyłowego w prądzie powietrza dopływającego od szybu wdechowego do przodka ściany wydobywczej lub przodka korytarzowego w trakcie drążenia. Zaproponowano sposób obniżenia zapylenia powietrza wlotowego poprzez jego odpylanie przy pomocy odpowiednio dobranego kompleksu (urządzenie odpylające, wentylator, tłumiki hałasu, ssawa).
 • Niespotykany eksponat - zespół pompowy firmy Sulzer w kopalni zabytkowej "Guido"